PANELE ZASILAJĄCE serii PZ 20  NOWOŚĆ

              PANELE ZASILAJĄCE serii PZ 300 

PANELE ZASILAJĄCE serii PZ 20    NOWOŚĆ
Panele zasilające serii PZ 20 przeznaczone są do rozprowadzania napięć zasilających 220V 50 Hz w stojakach 19” tam, gdzie maksymalny pobór prądu przez urządzenia zasilane z panelu nie przekracza 10A.

Panele serii PZ 20 mają wysokość 1U, a ich głębokość, w zależności od wykonania, wynosi 180mm lub 350mm. Niezależnie od typu panele mają zawsze 10 obwodów wyjściowych zabezpieczonych przez oddzielne bezpieczniki. Napięcie wejściowe doprowadzane jest do paneli poprzez wtyki sieciowe EUROPA, a odbiory przyłączane są do paneli poprzez gniazda EUROPA. Na płycie czołowej paneli znajdują się wyłączniki sieciowe, bezpieczniki i (w zależności od typu) lampki sygnalizacyjne. Na płycie tylnej umieszczone są wejściowe i wyjściowe przyłącza sieciowe.

W serii PZ 20 występują obecnie dwa typy paneli, a mianowicie panele PZ 22 i PZ 25. Panele te różnią się tylko rodzajem zastosowanych w nich bezpieczników oraz sposobem sygnalizacji uszkodzenia bezpieczników.

Panel PZ 22 wyposażony jest w rurkowy bezpiecznik główny 10A, dwubiegunowy wyłącznik sieciowy z neonówką sygnalizującą obecność napięcia 220V na wyjściu wyłącznika, oraz w 10 bezpieczników rurkowych, zabezpieczających poszczególne obwody wyjściowe panelu. Obecność napięć zasilających na wyjściach panelu sygnalizowana jest indywidualnie neonówkami. W przypadku uszkodzenia bezpiecznika obwodu wyjściowego gaśnie współpracująca z nim neonówka. Wartości bezpieczników rurkowych zabezpieczających obwody wyjściowe paneli nie mogą być wyższe niż 6,3A.

Panel PZ 25 wyposażony jest w rurkowy bezpiecznik główny 10A, dwubiegunowy wyłącznik sieciowy z neonówką sygnalizującą obecność napięcia 220V na wyjściu wyłącznika, oraz w 10 bezpieczników automatycznych, zabezpieczających poszczególne obwody wyjściowe panelu. Panel nie ma neonówek sygnalizujących obecność napięć zasilających na wyjściach panelu. Stan wyłączenia każdego bezpiecznika sygnalizowany jest optycznie na jego płycie czołowej. Bezpieczniki zabezpieczające poszczególne obwody wyjściowe panelu mogą mieć wartość 3A lub 5A. Stosowane w panelach bezpieczniki automatyczne nie mogą być wykorzystywane jako wyłączniki.

Panele serii PZ 20 muszą być zasilane z sieci 3-przewodowej (L, N, PE) z odizolowanym przewodem ochronnym. Zabronione jest zerowanie paneli. Zastosowane w panelach bezpieczniki główne mogą wyłączać prądy zwarcia o wartości nie przekraczającej 200A.

Wszystkie typy paneli serii PZ 20 mogą być wyposażone w układy przepięciowe, chroniące zasilane z nich urządzenia przed przepięciami, jakie mogą pojawiać się w sieci zasilającej. Zastosowane w panelach układy ochronne eliminują przepięcia o wartości wyższej niż 1kV. Panele z wbudowanymi układani przepięciowymi oznaczane są dodatkowo literą U (np. PZ 22U). Panele z zabezpieczeniami przepięciowymi mogą być dołączane wyłącznie do sieci o klasie ochrony 1,5kV. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować uszkodzenie układów przepięciowych.

Podstawowe właściwości paneli zasilających serii PZ 20 podane są poniżej w tabeli.

Uwagi:
  1. Zabezpieczeniem głównym w panelach serii PZ 20 są szybkie (F) bezpieczniki rurkowe o wartości 10A. Mogą one wyłączać prądy zwarcia o wartości nie przekraczającej 200A przy 250V AC.
  2. W zamówieniu należy podać wartości bezpieczników zabezpieczających poszczególne odbiory. Dostępne przedziały wartości (lub dostępne wartości) bezpieczników podaje kolumna 5 tabeli. Dla paneli typu PZ 22 można dodatkowo określić charakterystyki bezpieczników zabezpieczających odbiory. Przy braku tej informacji panele zostaną wyposażone w bezpieczniki szybkie o charakterystyce F.
  3. Zastosowane w panelach PZ 25 bezpieczniki automatyczne są alternatywą dla bezpieczników rurkowych. Ich czas zadziałania dla różnych wartości prądów podany jest poniżej:
  4. Napięcia zasilające doprowadzone są do wszystkich typów paneli poprzez wtyki sieciowe EUROPA, a jako przyłącza wyjściowe zastosowano gniazda sieciowe EUROPA.

POWRÓT

PANELE ZASILAJĄCE serii PZ 300


  Panele zasilające serii PZ 300 przeznaczone są do rozdziału napięcia zasilającego 220V 50Hz w stojakach 19". Mogą też być wykorzystywane, w większych systemach, jako rozdzielnice lokalne, z których zasilane są poszczególne stojaki lub grupy urządzeń.
      Maksymalny pobór prądu z paneli, w zależności od typu, wynosi: 16A, 25A lub 40A. Panele wyposażone są standardowo w wyłącznik sieciowy, pozwalający na wyłączanie wszystkich odbiorów dołączonych do panelu oraz w lampkę sygnalizującą obecność napięcia zasilającego (po ustawieniu wyłącznika sieciowego w pozycji WŁĄCZONY).
      Panele, w zależności od typu, mają od 4 do 12 obwodów wyjściowych (odbiorów). Każdy obwód zabezpieczony jest oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym typu S191 o znamionowej zdolności zwarciowej 10kA. W panelach mogą być montowane wyłączniki nadmiarowo-prądowe o charakterystykach B, C i D. Wyłączniki o charakterystyce B stosowane są w obwodach, gdzie nie pojawiają się duże prądy rozruchowe, wyłączniki o charakterystyce C służą do ochrony przed przeciążeniami i zwarciami obwodów z odbiornikami o dużych prądach rozruchowych, a wyłączniki o charakterystyce D do ochrony obwodów z odbiornikami o bardzo dużych prądach rozruchowych.
      W zależności od wykonania panelu, odbiory przyłączane są do niego poprzez listwy zaciskowe 6mm2 (przyłącza LZ), gniazda sieciowe z bolcem (przyłącza GB) lub gniazda sieciowe EUROPA (przyłącza GE). Napięcie zasilające jest natomiast zawsze doprowadzane do panelu poprzez listwę zaciskową 10mm2 .
      Panele jednofazowe muszą być zasilane z sieci 3-przewodowej (L, N, PE) z odizolowanym przewodem ochronnym PE, a panele trójfazowe z sieci 5-przewodowej (L1, L2, L3, N, PE) z odizolowanym przewodem ochronnym PE. Zabronione jest zerowanie paneli.
      Wszystkie typy paneli zasilających mogą być wyposażone w układy przeciwprzepięciowe, chroniące zasilane z nich obwody lub urządzenia przed przepięciami, jakie mogą powstawać wskutek wyładowań atmosferycznych, komutacji odbiorów o charakterze indukcyjnym itp.
      W zależności od przeznaczenia w panelach mogą być montowane warystorowe ograniczniki przepięć o klasie ochrony 1,5kV lub lokalne układy zabezpieczające, chroniące obwody zasilania przed przepięciami powyżej 1kV.
      Ograniczniki o klasie ochrony 1,5kV należy stosować wówczas gdy panel będzie pełnił funkcję rozdzielnicy lokalnej. Układy zabezpieczające o charakterze lokalnym powinny być natomiast stosowane wtedy, gdy z panelu będą bezpośrednio zasilane urządzenia czułe na przepięcia w sieci zasilającej. Oba rodzaje ograniczników wykonane są zgodnie z VDE E 0675 T6. Mają wbudowane termiczne i dynamiczne układy wyłączające. Poza tym są wyposażone w układy optyczne sygnalizujące uszkodzenie ogranicznika. Lokalne układy zabezpieczające wyposażone są jeszcze dodatkowo w akustyczne sygnalizatory uszkodzeń.
      Panele z wbudowanymi układami przepięciowymi oznaczane są dodatkowo symbolem U1,5 (przy klasie ochrony 1,5kV) lub symbolem U1 (przy ochronie przed przepięciami powyżej 1kV).
      Panele serii PZ 300 mogą być (w zależności od typu) wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym. Standardowo wyłączniki te odłączają zasilanie panelu w 30ms od pojawienia się prądu upływnościowego o wartości przekraczającej 3mA. Na życzenie w panelach mogą być także montowane wyłączniki różnicowo-prądowe o innych parametrach.
      Niektóre typy paneli mają wyposażenie dodatkowe. Do wyposażenia tego zalicza się:

      Jeśli panel wyposażony jest w wybierak fazy WF lub wyłącznik obejściowy, to nie stosuje się już w nim wyłącznika sieciowego (jego funkcję pełni wówczas wyłącznik WF lub BY).
      Panele zasilające serii PZ 300 wykonane są w postaci ram o wysokości 3U o głębokości 430mm, przystosowanych do mocowania w dowolnych stojakach 19". Na płycie czołowej panelu znajdują się: wyłącznik sieciowy, (lub WF czy też BY), lampka sygnalizacyjna, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłącznik różnicowo-prądowy, układ przeciwprzepięciowy oraz gniazdo sieciowe. Na płycie tylnej panelu umieszczone są przyłącza zewnętrzne.

Sposób zamawiania

      W zamówieniu, poza typem panelu, należy podać jego wykonanie określające rodzaj przyłączy wyjściowych oraz rodzaj zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (o ile panel ma być wyposażony w to zabezpieczenie).
Przykłady zamówień:
PZ 3xx/LZ - jako przyłącza wyjściowe - listwy zaciskowe 6mm2,
PZ 3xx/GB - jako przyłącza wyjściowe - gniazda sieciowe z bolcem,
PZ 3xx/GE - jako przyłącza wyjściowe - podwójne gniazda EUROPA
PZ 3xx/LZ/U1,5 - jako przyłącza wyjściowe - listwy zaciskowe 6mm2, ochrona przeciwprzepięciowa klasy 1,5kV,
PZ 3xx/GB/U1 - jako przyłącza wyjściowe - gniazda sieciowe z bolcem, ochrona przeciwprzepięciowa klasy 1,5kV.

      Dodatkowo w zamówieniu należy podać rodzaj wyłączników nadmiarowo-prądowych zabezpieczających poszczególne obwody wyjściowe. Dostępne są następujące rodzaje wyłączników:
      - wyłączniki o charakterystyce B i prądzie 6A, 10A, 13A, 16A,
      - wyłączniki o charakterystyce C lub D i prądzie 0,5A, 1A, 1,6A, 2A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A.
      Poszczególne odbiory mogą być wyposażone w dowolne typy wyłączników. Jeśli w zamówieniu nie zostaną sprecyzowane dane dotyczące wyłączników, to panel zostanie dostarczony z wyłącznikami S191B6A.

PANELE ZASILAJĄCE PRĄDU ZMIENNEGO SERII PZ 300
  UWAGI:
1. Znaczenia skrótów występujących w kolumnie 5 i 6 tabeli podane jest w opisie paneli.
2. Podana w kolumnie 4 tablicy maksymalna liczba odbiorów oznacza, że dany typ panelu nie może mieć większej liczby odbiorów, ale na życzenie liczba ta może być dowolnie zmniejszona.
3. Podana w kolumnie 7 maksymalna wartość prądu jest sumą prądów pobieranych przez poszczególne odbiory.
4. Przy stosowaniu gniazd sieciowych z bolcem /GB/ maksymalna liczba odbiorów nie może przekraczać 8.
5. Panele z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi klasy 1,5kV mogą być dołączane wyłącznie do sieci o klasie ochrony 2,5kV, a panele z zabezpieczeniami lokalnymi 1kV muszą być zasilane z sieci o klasie ochrony 1,5kV. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować uszkodzenie układów przeciwprzepięciowych.

      Na zamówienie mogą być wykonywane inne rodzaje paneli zasilających według indywidualnych ustaleń z zamawiającym.
 
 

Panele zasilające PZ 308/GB/U1,5

1- wyłącznik
2 - lampka sygnalizacyjna
3 - wyłącznik różnicowo-prądowy
4 - układ ochrony przeciwprzepięciowej klasy 1,5kV
5 - wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające odbiory panelu
6 - wyłącznik nadmiarowo-prądowy zabezpieczający gniazdo sieciowe GS
7 - gniazdo sieciowe GS
8 - gniazda sieciowe odbiorów
9 - listwa zaciskowa przyłącza zasilającego
POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10