PRZEŁĄCZNIKI AUDIO-VIDEO serii 300

              ANALOGOWE PRZEŁĄCZNIKI FONICZNE SERII 300
 
              CYFROWE PRZEŁĄCZNIKI FONICZNE AES/EBU SERII 300

              PRZEŁĄCZNIKI WIZYJNE SERII 300

              PRZEŁĄCZNIKI WIZYJNO-FONICZNE SERII 300

              PULPITY STERUJĄCE SERII 300
 
 

 

PRZEŁĄCZNIKI AUDIO-VIDEO serii 300

   Przełączniki AV (audio-video) serii 300 służą do komutacji sygnałów fonicznych i wizyjnych o wysokiej jakości. Typowe zastosowanie przełączników to wybór źródła dźwięku lub obrazu w procesie produkcji lub emisji programu, monitorowanie programów, przełączanie sygnałów pomiarowych i testowych itp.

Zalety:


Przełączniki AV serii 300 budowane są z trzech rodzajów ośmiowejściowych sygnałowych modułów komutacyjnych:
      - moduł dwukanałowej fonii analogowej,
      - moduł fonii cyfrowej AES/EBU,
      - moduł wizji.
      Wszystkie moduły wykonywane są w postaci kart EUROPA o wymiarach 100x200mm z 64- lub 96-stykowymi złączami DIN 41612.
      Jeśli liczba wejść przełącznika nie jest większa od 8, to w jednej obudowie mogą być umieszczane dwa niezależne przełączniki (jednakowych lub różnych sygnałów), przy czym obecnie w tej grupie wyrobów oferowane są tylko przełączniki wizyjno-foniczne (z dwukanałową fonią analogową). Inne tego rodzaju przełączniki mogą być dostarczane na indywidualne zamówienie. Przełączniki umieszczone w jednej obudowie mogą być oczywiście komutowane w sposób skojarzony lub niezależny. Przy większej liczbie wejść (16 lub 32) przełączniki poszczególnych sygnałów montowane są w oddzielnych obudowach.
      Przełączniki AV serii 300 wykonane są w postaci standardowych ram 19" o wysokości 1U lub 2U, wyposażonych w zasilacze impulsowe oraz odpowiednie dla danego rodzaju przełącznika moduły sygnałowe (foniczne lub wizyjne). Ponadto w każdym przełączniku znajduje się gniazdo na umieszczenie w nim modułu sterowania, który jest integralną częścią pulpitu sterującego. Ramy wyposażone są standardowo w przyłącza wielostykowe typu D-Sub służące do podłączenia do ram sygnałów sterujących i fonicznych oraz w przyłącza typu BNC - dla sygnałów wizyjnych. Na specjalne zamówienie istnieje możliwość wyposażania ram w złącza XLR-3 (dla sygnałów fonicznych), przy czym może to spowodować zwiększenie wysokości ramy.
      Standardowo wszystkie rodzaje przełączników zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz. Na indywidualne zamówienie mogą być też dostarczane przełączniki zasilane w inny sposób (np. z sieci prądu stałego o napięciu 24 lub 48V).
      Do sterowania przełączników służą pulpity sterujące. Są one przystosowane są do przełączania, w sposób skojarzony lub niezależny, dwóch płaszczyzn komutacji. Przez płaszczyzny komutacji należy rozumieć dowolne, pojedyńcze przełączniki (niezależnie od rozwiązania konstrukcyjnego ich obudowy) lub całe grupy przełączników (jednakowych lub różnych sygnałów), przełączanych jednocześnie wspólnym sygnałem adresowym. Praktycznie nie ma ograniczeń co do liczby przełączników w grupie.
      Istnieją dwa rodzaje pulpitów sterujących, a mianowicie: pulpity sterowania lokalnego, pozwalające na sterowanie przełączników z płyty czołowej przełącznika, oraz pulpity sterowania zdalnego. Do każdego przełącznika, czy też zestawu przełączników (tworzących łącznie jedną lub dwie płaszczyzny komutacji), mogą być jednocześnie dołączone dwa pulpity - lokalny i zdalny. Wówczas, w zależności od ustawienia pulpitów, mogą one sterować przełącznik (lub przełączniki) zdalnie, lokalnie albo też równolegle. Przy pracy zdalnej pulpit nieaktywny staje się tylko wyświetlaczem stanu komutacji przełącznika.
      Pulpity zdalnego sterowania połączone są z przełącznikiem (lub przełącznikami) za pomocą dwóch par przewodów i mogą być oddalone od przełączników o około 300m. Przy większych odległościach sygnały sterujące należy przesyłać przez modemy telefoniczne. Wówczas odległość między przełącznikami, a pulpitami wzrasta do kilkudziesięciu i więcej kilometrów.
      Pupity zdalnego sterowania zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V. Pulpity sterowania lokalnego nie wymagają oddzielnego źródła zasilania, ponieważ są zasilane bezpośrednio z przełączników do których są wmontowane.

POWRÓT


 

ANALOGOWE PRZEŁĄCZNIKI FONICZNE SERII 300


Standardowo analogowe przełączniki foniczne są produkowane w sześciu wersjach:
- przełącznik foniczny 8x1 (jednokanałowy), PF 311, 1U
- przełącznik foniczny 16x1 (jednokanałowy), PF 312, 1U
- przełącznik foniczny 32x1 (jednokanałowy), PF 314, 2U
- przełącznik foniczny 2x(8x1) (dwukanałowy), PF 321, 1U
- przełącznik foniczny 2x(16x1) (dwukanałowy), PF 322, 1U
- przełącznik foniczny 2x(32x1) (dwukanałowy), PF 324, 2U

      W zależności od liczby wejść przełącznik wyposażony jest w 1, 2 lub 4 moduły dwukanałowe analogowej fonii. Moduły te w przypadku przełączników PF 31x przełączone są fabrycznie na pracę jednokanałową. Możliwe są też wykonania przełączników o mniejszej liczbie wejść (przełączniki PF 320/x, gdzie x = 2¸6 źródeł).
      Analogowe przełączniki foniczne charakteryzują się bardzo dobrym tłumieniem przesłuchów, brakiem zakłóceń przy przełączaniu i bardzo dobrymi parametrami jakościowymi. Ich wejścia i wyjścia są symetryczne, beztransformatorowe. Przyłącza zewnętrzne w postaci złącz typu D-sub umieszczone są na tylnej ściance ramy.

DANE TECHNICZNE


  Wyposażenie opcjonalne (według życzenia klienta):
      Pulpit sterowania - PSx 3xx

POWRÓT 

CYFROWE PRZEŁĄCZNIKI FONICZNE AES/EBU SERII 300


  Przełączniki fonii cyfrowej serii 300 służą do komutacji fonicznych sygnałów cyfrowych w formacie AES/EBU ( według AES 3-1992).
      Standardowo oferowane są następujące typy przełączników:
- przełącznik foniczny 8x1 - PFC 301
- przełącznik foniczny 8x1 z eliminacją jitter'a - PFC 311
- przełącznik foniczny 8x1 z eliminacją jitter'a i V-fade - PFC 321
- przełącznik foniczny 16x1 - PFC 302
- przełącznik foniczny 16x1 z eliminacją jitter'a - PFC 312
- przełącznik foniczny 16x1 z eliminacją jitter'a i V-fade - PFC 322
      Możliwe jest także wykonywanie przełączników o mniejszej liczbie wejść (przełączniki PFC 300/x, PFC 310/x i PFC 320/x, gdzie x = 2÷6 źródeł).
      Wszystkie wymienione powyżej przełączniki mogą być dostarczane w wersji pozwalającej na łączenie przełączników między sobą tak, aby tworzyły pole krzyżowe (o liczbie wejść odpowiadającej liczbie wejść poszczególnych przełączników i liczbie wyjść równej liczbie przełączników). Są one wówczas dodatkowo oznaczone literą E (np.PFC 322/E).Przełączniki wyposażone w układ eliminacji jitter'a mogą być synchronizowane zewnętrznym sygnałem odniesienia.
      Przełączniki wykonywane są w postaci standardowych ram 19" o wysokości 1U. Sygnały cyfrowe doprowadzane są do przełączników poprzez złącza XLR-3 (dotyczy tylko przełączników 8-wejściowych) lub przez złącza D-sub, umieszczone na tylnej płycie przełącznika.
      Przełączniki fonii cyfrowej serii 300 mogą współpracować ze wszystkimi pozostałymi typami przełączników serii 300.

DANE TECHNICZNE

  Wyposażenie opcjonalne (według życzenia klienta):
      Pulpit sterowania - PSx 3xx

POWRÓT 

PRZEŁĄCZNIKI WIZYJNE SERII 300


  Przełączniki wizyjne produkowane są w trzech wersjach:
- przełącznik wizyjny 8x1 - PW 311 1U
- przełącznik wizyjny 16x1 - PW 312 1U
- przełącznik wizyjny 32x1 - PW 314 2U
      Możliwe są też wykonania przełączników o mniejszej liczbie wejść (przełączniki PW 320/x , gdzie x = 2÷6 źródeł).
      W zależności od liczby wejść przełącznik wyposażony jest w 1, 2 lub 4 moduły sygnałowe. Moduł wizji ma 8 przelotowych wejść i 2 niezależne wyjścia 75 OM.

DANE TECHNICZNE

   Wyposażenie opcjonalne (według życzenia klienta):
      Pulpit sterowania PSx 3xx

      Przełączanie sygnałów odbywa się w czasie impulsu gaszącego pola, niezależnie od momentu, w którym następuje zmiana adresu. Układ synchronizacji momentów przełączania nie wymaga doprowadzenia zewnętrznych impulsów wygaszania pola.
      Przełącznik charakteryzuje się wysokim tłumieniem prześwitów, niskim poziomem szumów oraz doskonałą, szerokopasmową charakterystyką częstotliwościową (do 70MHz).
      Ze względu na podane powyżej zalety przełącznik może być stosowany w systemach grafiki telewizyjnej i HDTV.
      Zewnętrzne przyłącza sygnałowe w postaci złączy typu BNC, umieszczone są na tylnej ściance ramy.

POWRÓT 

PRZEŁĄCZNIKI WIZYJNO-FONICZNE SERII 300


  Przełączniki wizyjno-foniczne umożliwiają przełączanie jednego z maksimum 8 źródeł wizyjnych oraz jednego z maksimum 8 dwukanałowych źródeł dźwiękowych na jedno wyjście wizyjne i jedno, dwukanałowe wyjście foniczne.
      Przełączniki te są szczególnie przydatne do komutowania źródeł na nadajniki i linie przesyłowe oraz do włączania w tory przesyłowe sygnałów pomiarowych i testowych.
      Przełączniki wizyjno- foniczne produkowane są w następującuch odmianach:
- Przełącznik 8-wejściowy, wizja + fonia dwukanałowa, PWF 321
- Przełącznik x-wejściowy, wizja + fonia dwukanałowa, PWF 320/x ,gdzie x=2÷6 źr.
      Przełączniki PWF serii 300 wykonane są w postaci ram 19" o wysokości 1U, wyposażonych w jeden moduł sygnałowy wizji oraz jeden, 2-kanałowy moduł sygnałowy fonii analogowej.

DANE TECHNICZNE

Pozostałe parametry jak dla przełączników fonicznych i wizyjnych serii 300.

  Wyposażenie opcjonalne (według życzenia klienta):
      Pulpit sterowania PSx 3xx/x.

POWRÓT 

PULPITY STERUJĄCE SERII 300


      Każdy pulpit sterujący, niezależnie od odmiany, składa się z klawiatury "1 z n" oraz modułu sterowania. Klawiatura pulpitu może być wyposażona w diody LED (sygnalizujące wybrane źródła) umieszczone przy przyciskach sterujących (pulpity serii PSx 31x) i / lub 2x16 znakowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), na którym wyświetlane są nazwy (mnemoniki) wybranych źródeł (pulpity PSx 35 x).). Jednoczesne stosowanie do sygnalizacji stanu przełącznika diod LED i wyświetlaczy LCD możliwe jest tylko w pulpitach przeznaczonych do sterowania przełączników, w których liczba wejść nie przekracza 8. W pozostałych pulpitach mogą być stosowane albo wyświetlacze albo diody LED. Poza przyciskami służącymi do komutacji źródeł, każda klawiatura ma dwa przyciski przeznaczone do wyboru sposobu komutacji (komutacja skojarzona lub niezależna).
      Usytuowanie modułu sterowania i klawiatury zależy od rodzaju pulpitu. W pulpitach ze sterowaniem lokalnym (mających oznaczenia PSL 3xx) moduł sterowania umieszczony jest w ramie przełącznika, a klawiatura pełni funkcję płyty czołowej przełącznika.
      Pulpity zdalnego sterowania są natomiast samodzielnymi jednostkami konstrukcyjnymi, wykonywanymi w postaci paneli 19" o wysokości 1U lub 2U i głębokości 100mm albo też w formie wolnostojącej (w postaci odpowiednio zaprojektowanego pudełka o wymiarach 330x180x70mm). W pierwszym przypadku pulpity oznaczone są jako PSP-3xx, a w drugim jako PSW-3xx.
      Jeśli przełącznik współpracuje tylko z pulpitem zdalnego sterowania, to musi być dodatkowo wyposażony w moduł sterowania (jak dla pulpitu sterowania lokalnego).
      W zależności od rodzaju przełącznika przewidziane są następujące typy pulpitów sterujących:


 
 

Pulpit zdalnego sterowania PSP 352

Realizacja połączenia zdalnego i lokalnego sterowania przełącznikami
-16 sygnałów fonii dwukanałowej
- 16 sygnałów wizji composite

Realizacja połączenia zdalnego i lokalnego sterowania przełącznikami
- sygnałów fonii dwukanałowej
- sygnałów RGB wizji

Realizacja połączenia zdalnego i lokalnego sterowania przełącznikami
-32 sygnałów fonii dwukanałowej
- 32 sygnałów wizji composite 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10