TEATRALNY STSTEM INTERKOMOWY TSI 300   NOWOŚĆ

              TEATRALNY STSTEM INTERKOMOWY TSI 400   NOWOŚĆ

 

 
 

 

TEATRALNY STSTEM INTERKOMOWY TSI 300    NOWOŚĆ


Teatralny system interkomowy TSI 300 przeznaczony jest do budowy sieci interkomowych i rozgłoszeniowo-zleceniowych w dużych i średnich teatrach oraz w centrach kulturalnych. Poza realizacją typowych funkcji interkomowych system pozwala na przekazywanie, przez sieć rozgłoszeniowo-zleceniową teatru, poleceń oraz komunikatów dla artystów, obsługi i publiczności, a także sygnału akcji scenicznej. System wyposażony jest również w układy sygnalizacyjne umożliwiające włączanie ze stanowiska inspicjenta dzwonków antraktowych, transparentów CISZA oraz sygnalizatorów dla aktorów. System ma budowę modułową pozwalającą na realizację, w zależności od potrzeb, instalacji o różnej wielkości.
A oto podstawowe cechy systemu:

Informacje ogólne

Interkom Pulpity sekretarsko-dyrektorskie. Sieć rozgłoszeniowo-zleceniowa inspicjenta Sieć sygnalizacji optycznej i akustycznej BUDOWA SYSTEMU

Podany poniżej opis systemu TSI 300 dotyczy jego pełnej wersji. W praktyce, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, mogą być realizowane systemy o ograniczonym wyposażeniu. Ograniczenia te mogą dotyczyć zarówno liczby urządzeń powtarzalnych (np. pulpitów interkomowych), jak też urządzeń występujących w systemie pojedynczo (np. modułu cyfrowego). Możliwe jest także stworzenie na bazie urządzeń systemu TSI 300 systemu o innej (ustalonej indywidualnie z użytkownikiem) strukturze.
System TSI 300 jest systemem uniwersalnym, w którym zdefiniowana jest tylko, przy określonym wyposażeniu, liczba relacji fonicznych i sygnalizacyjnych. Przeznaczenie i sposób działania tych relacji oraz przeznaczenie przycisków adresowych w pulpitach abonenckich określane jest natomiast samodzielnie przez użytkownika, podczas programowania systemu. W systemie występują dwukierunkowe i jednokierunkowe relacje foniczne i sygnalizacyjne.
Dwukierunkowe relacje foniczne wykorzystywane są najczęściej jako relacje interkomowe. Jednokierunkowe, wyjściowe relacje foniczne służą do przekazywania do sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej teatru komunikatów, zleceń , czy/lub innych sygnałów fonicznych. Wejściowe relacje foniczne przeznaczone są natomiast do współpracy systemu z zewnętrznymi źródłami sygnałów fonicznych (mikrofony akcji scenicznej, moduł cyfrowy, aparaty bezprzewodowe itp.) Istnieją dwa rodzaje wejściowych relacji fonicznych, a mianowicie: relacje stałe i relacje załączane zdalnie. Pod pojęciem relacji stałych rozumie się relacje zestawione na stałe (w trakcie programowania systemu) i które są przerywane automatycznie, na czas przekazywania do abonentów związanych z tymi relacjami, komunikatów i zleceń. Przykładem takiej relacji jest, np. relacja, po której przekazywany jest do garderób artystów sygnał akcji scenicznej, przerywany zleceniami z pulpitu inspicjenta. Relacje załączane zdalnie działają w ten sposób, że połączenie źródła z wybranymi abonentami (określonymi w trakcie programowania systemu) następuje po podaniu zewnętrznego sygnały/u sterującego.
Jednokierunkowe relacje sygnalizacyjne przeznaczone są do zdalnego sterowania układu komutacji sygnałów fonicznych w centrali interkomowej oraz do uruchamiania dzwonków antraktowych, transparentów i innych sygnalizatorów, które pracują bez potwierdzenia włączenia sygnalizacji. Dwukierunkowe relacje sygnalizacyjne umożliwiają potwierdzanie włączenia sygnalizacji i przeznaczone są głównie do współpracy z sygnalizatorami wyjść aktorów oraz do sterowania modułu cyfrowego.
Ogólny schemat strukturalny systemu TSI 300 pokazany jest na rysunku umieszczonym na końcu opisu. Podstawowymi elementami składowymi systemu są:

Z funkcjonalnego punktu widzenia urządzenia te tworzą: Blok rozgłoszeniowo-zleceniowy systemu przeznaczony jest do nagłaśniania wydzielonych stref teatru. System nie stwarza ograniczeń co do liczby niezależnych stref nagłoaśniania. Praktycznie ich liczba pokrywa się z liczbą zadeklarowanych w systemie wyjściowych relacji fonicznych. Łączna moc głośników zainstalowanych w poszczególnych strefach nagłośnienia nie może przekraczać 200W. W układzie nagłośnienia pracują wzmacniacze mocy WR 320 o napięciu wyjściowym 100V i mocy wyjściowej 200W. Każdy wzmacniacz steruje linie radiowęzłowe jednej strefy nagłaśniania. Jeśli moc głośników zainstalowanych w jednej strefie przekracza 200W, to należy odpowiednio zwiększyć liczbę wzmacniaczy mocy pracujących w tej strefie, a jej linie radiowęzłowe rozdzielić tak, aby obciążenie pojedynczych wzmacniaczy nie przekraczało 200W.
Linie radiowęzłowe pracujące w sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej są liniami 4-przewodowymi. Po dwóch przewodach linii przesyła się sygnały foniczne, a po dwóch pozostałych sygnały sterujące prądu stałego 24V. Sygnały sterujące wykorzystywane są do wyłączania w głośnikach radiowęzłowych regulatorów głośności w trakcie nadawania komunikatów i zapowiedzi. W ten sposób komunikaty i zapowiedzi przekazywane są zawsze z pełną głośnością, niezależnie od ustawienia regulatorów głośności w poszczególnych głośnikach.
Wzmacniacze mocy wykonane są w postaci paneli o wysokości 2U przystosowanych do mocowania w stojakach 19”. Wzmacniacze mają chłodzenie naturalne.
Źródłem sygnału dla wzmacniaczy mocy może być: Sygnały z opisanych powyżej źródeł dołączane są do wyjść wzmacniaczy (stref nagłośnienia) poprzez układ komutacji centrali interkomowej. Komutacja może odbywać się na dwa sposoby, a mianowicie: W grupie może występować do 16 dowolna liczba dowolnie wybranych stref. Poza tym poszczególne strefy mogą być jednocześnie „przydzielone” do kilku grup. Liczba grup nie może być większa niż 8.
W układzie nasłuchu akcji scenicznej może pracować, w zależności od zastosowanego miksera automatycznego, od 4 do 16 mikrofonów. W systemie mogą być stosowane miksery MSF 310 lub MSF 330. Pierwszy typ miksera pozwala na dołączenie 4 lub 6 mikrofonów, a drugi od 8 do 16 mikrofonów. Tory mikrofonowe mikserów wyposażone są w procesory dźwięku. Każdy tor zawiera: wyłączany filtr górnoprzepustowy, kompresor, bramkę szumową oraz ogranicznik. Wejścia mikserów przystosowane są do pracy z dowolnymi typami mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Miksery mają układy zasilania mikrofonów napięciem PHANTOM 48V. Oba typy mikserów przystosowane są do mocowania w stojakach 19”. Mikser MSF 310 ma wysokość 1U, a MSF 330 wysokość 3U.
Moduł cyfrowy DMM 4650 przeznaczony jest do wprowadzania na linie radiowęzłowe poszczególnych stref nagło aśnia efektów dźwiękowych (gongi, syreny itp.) oraz zapowiedzi i komunikatów zapisanych wcześniej, w postaci cyfrowej, w pamięci elektronicznej modułu. Moduł jest panelem o wysokości 1U przystosowanym do mocowania w stojakach 19”.
Zlecenia, zapowiedzi oraz komunikaty („na żywo” jak i z modułu cyfrowego) mogą być przekazywane do wybranych stref nagłośnienia ze stanowiska inspicjenta oraz z wybranych (podczas programowania systemu) pulpitów interkomowych.
Blok sygnalizacji systemu tworzą: Interfejs sygnalizacji IS 301 służy do włączania, na podstawie sygnałów sterujących otrzymywanych ze stanowiska inspicjenta lub wybranych pulpitów interkomowych, dzwonków antraktowych, transparentów CISZA i sygnalizatorów wyjść aktorów. Wykorzystywany jest także do sterowania modułu cyfrowego. Interfejs ma 16 niezależnych obwodów sygnalizacyjnych. Interfejs jest panelem o wysokości 1U przystosowanym do mocowania w stojakach 19”.
W zestawie sygnalizatorów optycznych i akustycznych mogą występować; Sygnalizator SWA 01 wyposażony jest w czerwoną i zieloną diodę sygnalizacyjną oraz przycisk niestabilny. Sposób współpracy sygnalizatora z pulpitem inspicjenta (zasady sygnalizacji) ustalane są indywidualnie według uzgodnień z użytkownikiem.
Blok interkomu wykorzystuje elementy składowe systemu interkomowego MSI 300 produkcji CENRiT. W skład bloku interkomu wchodzą: Centrala interkomowa, poza omówionymi powyżej funkcjami związanymi z komutacją sygnałów dla sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej i sterowaniem obwodów sygnalizacji, służy do komutowania między sobą poszczególnych pulpitów interkomowych.
W sieci interkomowej systemu, oprócz typowych pulpitów interkomowych, mogą być także wykorzystywane urządzenia łączności bezprzewodowej. Urządzenia te traktowane są, zarówno z formalnego jak też funkcjonalnego punktu widzenia, jako abonenci systemu, wykorzystujący , dwukierunkowe relacje foniczne. Ze względu na dużą różnorodność urządzeń bezprzewodowych, które mogą pracować w systemie TSI 300, zasady ich współpracy z systemem oraz niezbędne wyposażenie pomocnicze (interfejs stacji bazowej) ustalane są indywidualnie.

CENTRALA INTERKOMOWA

Centrala, niezależnie od wykonania, składa się z: elektronicznego układu komutacji sygnałów fonicznych pracującego na zasadzie pola krzyżowego, mikroprocesorowego układu sterowania (wraz z interfejsami pulpitów), mikroprocesorowego układu programowania (konfigurowania) systemu oraz układu sygnalizacji i sterowania obsługującego blok sygnalizacji systemu.
Centrale interkomowe wykonywane są w trzech odmianach konstrukcyjnych różniących się liczbą komutowanych dwukierunkowych relacji fonicznych. Centrale mają oznaczenie MCI 3xx gdzie xx oznacza liczbę abonentówmdwukierunkowych relacji fonicznych i może przybierać wartości 16, 32 i 48.
Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami, z każdej fonicznej relacji dwukierunkowej można stworzyć, poprzez odpowiednie zaprogramowanie, dwie relacje jednokierunkowe (wejściową i wyjściową). I tak np. centrala MCI 332 może być wykorzystana do wykonania systemu, w którym będzie 8 (lub mniej) niezależnych stref nagłośnienia (jednokierunkowe relacje wyjściowe), 8 (lub mniej) relacji wejściowych przeznaczonych do współpracy z mikserem nasłuchu akcji scenicznej, modułem cyfrowym, linią telefoniczną i innymi źródłami sygnałów fonicznych oraz 24 relacje interkomowe. Maksymalna liczba komutowanych zdalnie wejściowych relacji fonicznych nie może przekraczać 8.
Maksymalna liczba komutowanych zdalnie fonicznych relacji wejściowych nie może przekraczać 8.
Każda Centrala wyposażona jest w także w dwa układy sygnalizacji i sterowania (układ podstawowy i pomocniczy)wykorzystywanye w bloku sygnalizacji systemu. Układ podstawowy ten zawiera, niezależnie od wielkości centrali, 16 relacji dwukierunkowych, które mogą być przekształcane (według takich samych zasad jak relacje foniczne) w pary relacji jednokierunkowych. Przykładowo podstawowy układ sygnalizacji i sterowania może uruchamiać dzwonki antraktowe, transparenty CISZA, 6 sygnalizatorów wyjść aktorów oraz wyzwalać 8 różnych komunikatów, zapowiedzi i efektów z modułu cyfrowego. Pomocniczy układ sygnalizacji (opcja) zawiera układy sygnalizujące pracę poszczególnych relacji fonicznych centrali.
Więcej informacji na temat central interkomowych podanych jest w katalogu CENRiT w rozdziale URZĄDZENIA INTERKOMOWE (System interkomowy MSI 300).

PULPITY ABONENCKIE

W systemie mogą występować dwa rodzaje pulpitów abonenckich, a mianowicie pulpity interkomowe i pulpity sygnalizacyjne. Pulpity interkomowe służą do prowadzenia rozmów interkomowych oraz do przekazywania indywidualnych i grupowych zleceń oraz komunikatów. Pulpity sygnalizacyjne służą do włączania dzwonków antraktowych, transparentów, sygnalizatorów wyjść aktorów oraz do sterowania modułu cyfrowego. Przy małej liczbie relacji sygnalizacyjnych, funkcję pulpitu sygnalizacyjnego może spełniać wydzielona grupa przycisków adresowych pulpitu interkomowego inspicjenta (lub innego, dowolnie wybranego, pulpitu.
Informacje na temat pulpitów interkomowych podane są w katalogu CENRiT w rozdziale URZĄDZENIA INTERKOMOWE (System interkomowy MSI 300).
Interkomowe pulpity panelowe mogą być, w zależności od wykonania, wyposażone w gniazda XLR-3, służące do dołączania zewnętrznego mikrofonu z zasilaniem PHANTOM 9V oraz w gniazdo XLR-5 do dołączania zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. Z pulpitami mogą współpracować dowolne zestawy mikrofonowo-słuchawkowe z mikrofonami elektretowymi i słuchawkami o impedancji > 50 OM.
Mikrofony zewnętrzne i zestawy mikrofonowo-słuchawkowe nie wchodzą w skład wyposażenia pulpitów i musza być zamawiane oddzielnie. Uwaga ta nie dotyczy pulpitów interkomowych inspicjenta, które są standardowo wyposażone w mikrofon zewnętrzny z elastycznym wysięgnikiem o długości 325mm.
Pulpity sygnalizacyjne wykonywane są tylko jako pulpity panelowe wyposażone w 16 przycisków adresowych i we wskaźnik LCD do wyświetlania 84-znakowych mnemoników opisujących przyciski adresowe. Z przyciskami adresowymi współpracują po dwie diody LED (czerwona i zielona) określające stany pracy poszczególnych relacji sygnalizacyjnych.
Zaadresowanie przycisków pulpitu i przypisanie im mnemoników następuje (podobnie jak w przypadku pulpitów interkomowych) automatycznie z centrali, po dołączeniu pulpitu do systemu.
Pulpity sygnalizacyjne mają oznaczenie PSI 316. Wygląd pulpitu sygnalizacyjnego pokazany jest poniżej na rysunku.Sygnały zewnętrzne do pulpitów sygnalizacyjnych doprowadzane są poprzez wbudowane w nie złącza D-sub15.
Pulpit sygnalizacyjny wraz z panelowym pulpitem interkomowym inspicjenta tworzą łącznie stanowisko inspicjenta. Pulpit interkomowy pracujący na stanowisku inspicjenta jest zawsze pulpitem panelowym.

ZASILANIE

Wszystkie urządzenia systemu TSI 300 (poza pulpitami abonenckimi, interfejsem IS 301 i modułem cyfrowym DMM 4650, które są zasilane napięciem stałym 24V) pracują z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz.
Pulpity abonenckie mogą być zasilane na dwa sposoby, a mianowicie: centralnie i decentralnie. Przy zasilaniu centralnym pulpity zasilane są ze wspólnego zasilacza znajdującego się, w zależności od liczby i przeznaczenia relacji fonicznych, w centrali lub w oddzielnym panelu zasilającym PZI 401, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie centrali. Ten sposób zasilania pulpitów może być stosowany, gdy odległości między pulpitami, a centralą nie przekraczają 3200m. Przy zasilaniu decentralnym każdy pulpit zasilany jest z indywidualnego zasilacza (o oznaczeniu IZI 300) włączanego bezpośrednio w gniazdo sieciowe z bolcem, znajdujące się w sąsiedztwie pulpitu. W jednej instalacji mogą też występować jednocześnie oba sposoby zasilania pulpitów.
Do zasilania pozostałych urządzeń o napięciu pracy 24V DC wykorzystywany jest zasilacz 24V DC znajdujący się w panelu PZI 4010. W panelu tym umieszczone są także przekaźniki dzwonków i transparentów CISZA (gdy zasilane są one z sieci 220V) oraz przekaźniki włączające sygnały sterujące 24V DC na linie radiowęzłowe. Panel PZI 400 401 przystosowany jest do mocowania w stojakach 19”, a jego wysokość wynosi 3U.

INSTALACJA

Pulpity interkomowe i pulpit sygnalizacyjny powinny być dołączane do instalacji poprzez tabliczki przyłączeniowe. Typy tabliczek zalecanych do wykonywania instalacji podane są w dziale „Akcesoria instalacyjne”.
Niezależnie od liczby przycisków adresowych w poszczególnych pulpitach i przeznaczenia pulpitów, są one zawsze łączone z centralą interkomową przewodem 4-parowym LIYY-P 4x2x0,14mm2 (przy zasilaniu decentralnym) lub 8-parowym LIYY-P 8x2x0,14mm2 (przy zasilaniu centralnym). Do wykonania instalacji mogą być także stosowane inne typy przewodów, przy czym muszą to być zawsze przewody parowane, a ich parametry nie mogą być gorsze niż parametry przewodów podanych powyżej.
Niezależnie od sposobu zasilania pulpitów odległości pomiędzy nimi a centralą nie powinny przekraczać 500m.
Połączenia między sygnalizatorami wyjść aktorów i interfejsem sygnalizacji należy wykonywać dowolnym przewodem 4-żyłowym o przekroju żył 0,25mm2 lub większym.
Rodzaj przewodów zastosowanych do zasilania dzwonków antraktowych i transparentów CISZA zależy od typu tych urządzeń oraz ich napięć zasilających i musi być ustalany indywidualnie.
Do wykonania linii radiowęzłowych o długościach nie przekraczających 200m należy stosować typowe 4-żyłowe przewody radiowęzłowe lub przewody energetyczne o przekroju nie mniejszym niż 1,5mm2. Przy liniach dłuższych powinny być stosowane przewody o większych przekrojach. Przekroje te dobierane są indywidualnie, w zależności od długości i sposobu obciążenia linii.
Zaleca się, aby mikser automatyczny, interfejs sygnalizacji, moduł cyfrowy, centrala interkomowa, wzmacniacze mocy oraz panel zasilający PZI 4010 były zainstalowane wspólnie w stojaku 19”. Połączenia między urządzeniami zainstalowanymi w stojaku należy wykonać według informacji podanych w opisie technicznym systemu.

AKCESORIA INSTALACYJNE, WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

W systemie występują następujące akcesoria instalacyjne i wyposażenie pomocnicze:

Sprzęt ten nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego i musi być zamawiany oddzielnie.
W zależności od potrzeb pulpity mogą być dołączane do instalacji poprzez następujące typy tabliczek: Sygnalizatory SWA 01 dostępne są w wykonaniu „pod tynk” i „na tynk”. W wykonaniu podtynkowym mają one oznaczenie SWA 01/pt, a w wykonaniu natynkowym SWA 01/nt.
Łącznie z urządzeniami systemu TSI 300, CENRiT oferuje różnego rodzaju sufitowe i naścienne głośniki radiowęzłowe, które mogą pracować w sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej teatru. Informacje na temat tych głośników oraz innego sprzętu związanego z wykonaniem linii radiowęzłowych (indywidualne i grupowe regulatory głośności, puszki przyłączeniowe itd.) podane są w ulotce informacyjnej CENRiT o nazwie „GŁOŚNIKI RADIOWĘZŁOWE”.


POWRÓT

 

TEATRALNY STSTEM INTERKOMOWY TSI 400   NOWOŚĆ


Teatralny system interkomowy TSI 400 przeznaczony jest do budowy sieci interkomowych i rozgłoszeniowo-zleceniowych w małych i średnich teatrach oraz w centrach kulturalnych. Poza realizacją typowych funkcji interkomowych system pozwala na przekazywanie, przez sieć rozgłoszeniowo-zleceniową teatru, poleceń oraz komunikatów dla artystów, obsługi i publiczności, a także sygnału akcji scenicznej. System wyposażony jest również w układy sygnalizacyjne pozwalające na włączanie z pulpitu inspicjenta dzwonków antraktowych, transparentów CISZA oraz sygnalizatorów dla aktorów.
A oto podstawowe cechy systemu:

Interkom

Sieć rozgłoszeniowo-zleceniowa inspicjenta Sieć sygnalizacji optycznej i akustycznej BUDOWA SYSTEMU

Podany poniżej opis systemu TSI 400 dotyczy jego pełnej wersji. W praktyce, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, mogą być realizowane systemy o ograniczonym wyposażeniu. Ograniczenia te mogą dotyczyć zarówno liczby urządzeń powtarzalnych (np. pulpitów interkomowych), jak też urządzeń występujących w systemie pojedynczo (np. modułu cyfrowego). Możliwe jest także stworzenie na bazie urządzeń systemu TSI 400 systemu o innej (ustalonej indywidualnie z użytkownikiem) strukturze.
Ogólny schemat strukturalny systemu TSI 400 pokazany jest na rysunku umieszczonym na końcu opisu. W skład systemu wchodzą następujące bloki funkcjonalne :

Blok rozgłoszeniowo-zleceniowy systemu może nagłaśniać cztery niezależne strefy teatru. Łączna moc głośników zainstalowanych w każdej strefie nie może przekraczać 200W. W układzie nagłośnienia pracują cztery wzmacniacze mocy WR 320 o napięciu wyjściowym 100V i mocy wyjściowej 200W. Każdy wzmacniacz steruje linie radiowęzłowe jednej strefy nagłaśniania. Linie radiowęzłowe sterujące poszczególne strefy są liniami 4-przewodowymi. Po dwóch przewodach linii przesyła się sygnały foniczne, a po dwóch pozostałych sygnały sterujące prądu stałego 24V. Sygnały sterujące wykorzystywane są do wyłączania w głośnikach radiowęzłowych regulatorów głośności w trakcie nadawania przez inspicjenta, czy też z modułu cyfrowego, komunikatów i zapowiedzi. W ten sposób komunikaty i zapowiedzi przekazywane są zawsze z pełną głośnością, niezależnie od ustawienia regulatorów głośności w poszczególnych głośnikach. Wzmacniacze mocy wykonane są w postaci paneli o wysokości 2U przystosowanych do mocowania w stojakach 19”. Wzmacniacze mają chłodzenie naturalne.
Źródłem sygnałów dla wzmacniaczy mocy może być : Sygnały te komutowane są niezależnie, poprzez krosownicę KPI 409/I, na wejścia poszczególnych wzmacniaczy mocy.
W układzie nasłuchu akcji scenicznej może pracować do 6 mikrofonów dołączonych do miksera automatycznego MSF 310. Mikser ma 6 torów mikrofonowych wyposażonych w procesory dźwięku. Każdy tor zawiera: wyłączany filtr górnoprzepustowy, kompresor, bramkę szumową oraz ogranicznik. Wejścia miksera przystosowane są do pracy z dowolnymi typami mikrofonów dynamicznych i pojemnościowych. Mikser ma układ zasilania mikrofonów napięciem PHANTOM 48V. Mikser wykonany jest w postaci panelu o wysokości 1U przystosowanego do mocowania w stojakach 19”.
Moduł cyfrowy DMM 4650 przeznaczony jest do wprowadzania na linie radiowęzłowe poszczególnych stref nagłaśniania efektów dźwiękowych (gongi, syreny itp.) oraz zapowiedzi i komunikatów zapisanych wcześniej, w postaci cyfrowej, w pamięci elektronicznej modułu. Moduł jest sterowany zdalnie z pulpitu inspicjenta. Moduł wykonany jest w postaci panelu o wysokości 1U przystosowanego do mocowania w stojakach 19”.
Do przekazywania do wybranych stref nagłaśnia komunikatów i poleceń inspicjenta służą przyciski znajdujące się w pulpicie inspicjenta PIN 408. Pulpit inspicjenta ma priorytet w stosunku do pozostałych źródeł sterujących sieć rozgłoszeniowo-zleceniową.
Blok sygnalizacji systemu tworzą: Interfejs sygnalizacji IS 401 służy do włączania, na podstawie sygnałów sterujących otrzymywanych z pulpitu inspicjenta, dzwonków antraktowych, transparentów CISZA i sygnalizatorów wyjść aktorów. Interfejs ma 8 niezależnych obwodów. Jeden z nich zasila dzwonki, drugi transparenty CISZA, a pozostałe przeznaczone są do współpracy z sygnalizatorami wyjść aktorów. Interfejs wykonany jest w postaci panelu o wysokości 1U przystosowanego do mocowania w stojakach 19”.
W zestawie sygnalizatorów optycznych i akustycznych mogą występować; Sygnalizator SWA 01 wyposażony jest w czerwoną i zieloną diodę sygnalizacyjną oraz przycisk niestabilny. Sposób współpracy sygnalizatora z pulpitem inspicjenta (zasady sygnalizacji) ustalane są indywidualnie według uzgodnień z użytkownikiem.
W skład bloku interkomu wchodzą: Blok interkomu wykorzystuje elementy składowe systemu interkomowego BSI 400M produkcji CENRiT.
Krosownica interkomu KPI 409/I, poza omówionymi powyżej funkcjami związanymi z komutacją sygnałów dla sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej, służy do łączenia między sobą poszczególnych pulpitów interkomowych, a ściślej mówiąc do łączenia między sobą relacji interkomowych związanych z poszczególnymi pulpitami (łącznie z relacjami interkomowymi pulpitu inspicjenta). Krosownica wyposażona jest w ręczne pole komutacyjne z gniazdami typu RJ12. Każdy pracujący w systemie pulpit ma wydzielony na polu komutacyjnym krosownicy zestaw gniazd komutacyjnych. Ich liczba odpowiada liczbie abonentów (przycisków adresowych) dołączonych do danego pulpitu. Gniazda komutacyjne łączy się między sobą, na stałe, sznurami komutacyjnymi, przypisując w ten sposób przyciskom adresowym każdego pulpitu wybranych abonentów. Procedura ta nazywa się adresowaniem pulpitów. Krosownica wykonana jest w postaci panelu o wysokości 3U przystosowanego do mocowania w stojakach 19”.
Opis pulpitu inspicjenta podany jest poniżej, a opisy pulpitów interkomowych zawarte są w katalogu CENRiT w rozdziale URZĄDZENIA INTERKOMOWE (System interkomowy BSI 400M).
W sieci interkomowej systemu, poza typowymi pulpitami interkomowymi, mogą być także wykorzystywane urządzenia bezprzewodowe, przy czym ogólna liczba abonentów sieci interkomowej (liczba pulpitów i niezależnych kanałów łączności bezprzewodowej) nie może przekraczać 9. Ze względu na dużą różnorodność typów urządzeń bezprzewodowych, które mogą pracować w systemie TSI 400, zasady ich współpracy z systemem oraz niezbędne wyposażenie pomocnicze (interfejs stacji bazowej) ustalane są indywidualnie.

PULPIT INSPICJENTA

Pulpit inspicjenta PIN 408 jest pulpitem panelowym o wysokości 2U przystosowanym do montażu w stołach lub stojakach 19”. Zgodnie z podanymi wcześniej informacjami pulpit zawiera układy związane ze sterowaniem sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej, sterowaniem układu sygnalizacji oraz 8-przyciskowy aparat interkomowy systemu BSI 400M. W układzie sterowania pulpitu wykorzystane są procesory jednoukładowe.
Pulpit zawiera cztery przyciski do przekazywania przez inspicjenta komunikatów i zleceń do wybranych stref nagłaśniania, cztery przyciski sterujące do włączania komunikatów, zapowiedzi i efektów dźwiękowych generowanych przez moduł cyfrowy, osiem przycisków adresowych interkomu oraz osiem przycisków do włączania dzwonków, transparentów i sygnalizatorów wyjść aktorów. Przyciski zlecenia inspicjenta oraz przyciski sterujące moduł cyfrowy, w zależności od skonfigurowania układu komutacji sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej w krosownicy KPI 409/I, mogą przekazywać przypisane im sygnały foniczne do pojedynczych stref nagłaśniania lub do dowolnie skonfigurowanych grup tych stref.
Przyciski adresowe interkomu i przyciski włączania dzwonków, transparentów i sygnalizatorów wyposażone są w dwie diody sygnalizacyjne LED (czerwoną i zieloną). Przyciski pozostałe mają tylko po jednej diodzie sygnalizacyjnej LED (zielonej). Przyciski adresowe interkomu i przyciski służące do przekazywania zleceń i komunikatów przez inspicjenta, w zależności od zaprogramowania, mogą pracować jako przyciski niestabilne lub stabilne. Działanie niestabilne polega na tym, że podczas rozmowy należy cały czas trzymać przycisk uruchamiający daną relację interkomową lub zleceniową. Przy działaniu stabilnym włączenie relacji następuje poprzez chwilowe naciśnięcie przypisanego danej relacji przycisku adresowego, a jej wyłączenie po ponownym, krótkim naciśnięciu tego przycisku.
Poza przyciskami sterującymi i diodami sygnalizacyjnymi LED pulpit ma wbudowany głośnik z regulatorem głośności, oraz gniazdo XLR-3 do dołączenia zewnętrznego mikrofonu elektretowego z zasilaniem PHANTOM 9V. Mikrofon stanowi wyposażenia standardowe pulpitu i nie musi być zamawiany oddzielnie. Ma on elastyczny wysięgnik („gęsią szyjkę”) o długości 325mm i zakończony jest wtykiem XLR-3.
Widok płyty czołowej pulpitu pokazany jest na rysunku poniżej.Pulpit dołączany jest do instalacji poprzez naścienną tabliczkę przyłączeniową.

ZASILANIE

Wszystkie urządzenia systemu TSI 400 (poza pulpitami interkomowymi, pulpitem inspicjenta PIN 408, interfejsem IS 401 i modułem cyfrowym DMM 4650) zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz. Do centralnego zasilania pulpitów interkomowych i pulpitu inspicjenta oraz do zasilania interfejsu i modułu cyfrowego służy panel zasilający PZI 401 z zasilaczem 24V DC. W panelu tym umieszczone są także przekaźniki dzwonków i transparentów CISZA (gdy zasilane są one z sieci 220V) oraz przekaźniki włączające sygnały sterujące 24V DC na linie głośnikowe. Panel przystosowany jest do mocowania w stojakach 19”, a jego wysokość wynosi 3U.
Przy odległościach między pulpitami, a krosownicą nie przekraczających 300m, pulpity interkomowe i pulpit inspicjenta mogą być zasilane centralnie z panelu PZI 401. Przy odległościach większych do zasilania pulpitów należy stosować zasilacze indywidualne IZI 300 włączane w gniazdo sieciowe z bolcem znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pulpitu.

INSTALACJA

Pulpit inspicjenta powinien być dołączany do instalacji poprzez tabliczki przyłączeniowe. Typy tabliczek zalecanych do wykonywania instalacji podane są w dziale „Akcesoria instalacyjne”.
Tabliczkę przyłączeniową pulpitu inspicjenta należy połączyć z krosownicą interkomu przewodem LIYY-P 20x2x0,14mm2, z modułem cyfrowym przewodem wieloparowym LIYY-P 8x2x0,14mm2, a z interfejsem sygnalizacji przewodem wieloparowym LIYY-P 16x2x0,14mm2.
Przy zasilaniu centralnym pulpit inspicjenta może być dołączany do instalacji z pominięciem tabliczki przyłączeniowej.
Odległość między pulpitem inspicjenta, a współpracującymi z nim urządzeniami nie powinna przekraczać 300m. Przy większych odległościach należy stosować przewody o większych przekrojach żył. Szczegółowe informacje na ten temat podane są w opisie technicznym systemu.
Dane dotyczące dołączania do instalacji pulpitów interkomowych przedstawione są w opisie systemu interkomowego BSI 400M.
Połączenia między sygnalizatorami wyjść aktorów i interfejsem sygnalizacji należy wykonywać dowolnym przewodem 4-żyłowym o przekroju żył 0,25mm2 lub większym.
Rodzaj przewodów zastosowanych do zasilania dzwonków antraktowych i transparentów CISZA zależy od typu tych urządzeń i ich napięć zasilających i musi być ustalany indywidualnie.
Do wykonania linii radiowęzłowych o długościach nie przekraczających 200m należy stosować typowe 4-żyłowe przewody radiowęzłowe lub przewody energetyczne o przekroju nie mniejszym niż 1,5mm2. Przy liniach dłuższych powinny być stosowane przewody o większych przekrojach. Przekroje te dobierane są indywidualnie, w zależności od długości i sposobu obciążenia linii.
Zaleca się, aby mikser automatyczny, interfejs sygnalizacji, moduł cyfrowy, krosownica interkomu oraz wzmacniacze mocy były zainstalowane wspólnie w stojaku 19”. Minimalna „wysokość” w stojaku niezbędna do zainstalowania tych urządzeń (z uwzględnieniem panelu zasilania PZI 401 i odstępów wentylacyjnych 1U między wzmacniaczami mocy) wynosi 19U. Połączenia między urządzeniami zainstalowanymi w stojaku należy wykonać według informacji podanych w opisie technicznym systemu.

AKCESORIA INSTALACYJNE, WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

W systemie występują następujące akcesoria instalacyjne i wyposażenie pomocnicze:

Sprzęt ten nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego i musi być zamawiany oddzielnie.
W zależności od potrzeb pulpity mogą być dołączane do instalacji poprzez następujące typy tabliczek: Sygnalizatory SWA 01 dostępne są w wykonaniu „pod tynk” i „na tynk”. W wykonaniu podtynkowym mają one oznaczenie SWA 01/pt, a w wykonaniu natynkowym SWA 01/nt.
Podany powyżej wykaz nie uwzględnia tabliczek przyłączeniowych pulpitów interkomowych. Informacje na ten temat przedstawione są w opisie systemu interkomowego BSI 400M.
Łącznie z urządzeniami systemu TSI 400 CENRiT oferuje różnego rodzaju sufitowe i naścienne głośniki radiowęzłowe, które mogą pracować w sieci rozgłoszeniowo-zleceniowej teatru. Informacje na temat tych głośników oraz innego sprzętu związanego z wykonaniem linii radiowęzłowych (indywidualne i grupowe regulatory głośności, puszki przyłączeniowe itd.) podane są w ulotce informacyjnej CENRiT o nazwie „GŁOŚNIKI RADIOWĘZŁOWE”.

 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10