NOWOŚĆ

SYSTEM DOZORU RADIOWO-TELEWIZYJNYCH CENTRÓW NADAWCZYCH SDCN 2000


   System dozoru (monitorowania) radiowo-telewizyjnych centrów nadawczych SDCN 2000 przeznaczony jest do ciągłego nadzoru pracy centrów nadawczych. Może być stosowany zarówno w małych, jak też dużych obiektach nadawczych. W zależności od wersji oprogramowania przygotowany jest do pracy w obiektach z obsługą lub w obiektach bez obsługi. System ma budowę modułową. Rodzaj i liczba nadzorowanych przez niego urządzeń i systemów obiektu nadawczego określana jest według indywidualnych potrzeb użytkownika. System, poza kontrolą parametrów, może także monitorować, w sposób ciągły, stany pracy zainstalowanych w obiekcie urządzeń i systemów oraz sterować zdalnie te urządzenia i systemy.

   System charakteryzuje się:


MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE SYSTEMU DOZORU

   System zapewnia:

BUDOWA SYSTEMU

System SDCN2000 składa się z:
- z głównej stacji dozoru,
- obiektowych stacji dozoru.

Stacje obiektowe instalowane są w dozorowanych centrach nadawczych i przeznaczone są wyłącznie do dozoru przypisanych im centrów nadawczych. Stacja główna umożliwia zdalny dostęp do wielu stacji obiektowych i służy do oceny stanu obiektów dozorowanych przez poszczególne stacje obiektowe. W przypadku gdy system dozoru pracuje samodzielnie główna stacja dozoru jest zbędna. Ogólna konfiguracja systemu pokazana jest na rysunku 1.


OGÓLNA KONFIGURACJA SYSTEMU DOZORU SDCN 2000
 

Obiektowa stacja dozoru

Stacja obiektowa składa się z:
- zestawu paneli dozoru,
- panelu (lub paneli) sterujących,
- obiektowego stanowiska dozoru.

      Panele dozoru pełnią funkcję „czujników" nadzorowanych parametrów i stanów urządzeń. Są to urządzenia „inteligentne", sterowane mikroprocesorami, które samodzielnie mierzą wartości parametrów, wykrywają i interpretują stany awaryjne oraz przekazują dane o wykrytych awariach i (lub) wartościach parametrów do obiektowego stanowiska dozoru. Panele wyposażone są w wyświetlacze alfanumeryczne LCD oraz w uproszczone w klawiatury i dlatego, w stanach awaryjnych, mogą samodzielnie, bez udziału komputera, dozorować przypisane im urządzenia i systemy.
      Do kontroli parametrów mogących przybierać, w określonym przedziale, dowolne wartości (np. poziomy sygnałów modulacyjnych wizji i fonii, moce nadajników, wartości napięć zasilających itd.) wykorzystywane są analogowe panele dozoru zawierające 12-bitowe przetworniki A/C. Panele te przekształcają kontrolowane sygnały z postaci analogowej na postać cyfrową, a następnie porównują otrzymany sygnał cyfrowy z przechowywanymi we własnej pamięci wartościami granicznymi. Sygnały do paneli doprowadzane są bezpośrednio z kontrolowanych obwodów lub poprzez odpowiednie sondy, czy też przetworniki pomiarowe.
      Panele dozoru kontrolujące sygnały analogowe mogą współpracować ze stanowiskiem dozoru na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na przekazywaniu do stanowiska dozoru sygnałów alarmowych zawierających tylko informacje o rodzaju przekroczenia (spadek lub wzrost wartości) określonych wartości granicznych. Sposób drugi polega na przekazywaniu do systemu (w sposób ciągły lub na żądanie) aktualnych wartości wybranych parametrów. Dane dotyczące granicznych wartości tolerancji dla poszczególnych wejść paneli przechowywane są zarówno w nieulotnych pamięciach paneli, jak też na twardym dysku komputera pracującego na stanowisku dozoru. Przedziały tolerancji mogą być ustawiane ze stanowiska dozoru, albo bezpośrednio z płyt czołowych paneli.
      Dla wszystkich parametrów kontrolowanych przez analogowe panele dozoru istnieje możliwość definiowania dwóch przedziałów tolerancji (mniejszego - ostrzeżenie i większego - alarm). Wówczas system będzie niezależnie sygnalizował przekroczenie każdego z tych przedziałów, przy czym alarm wywołany przekroczeniem większego przedziału będzie maskował alarm związany z jednoczesnym przekroczeniem mniejszego przedziału tolerancji.
      Parametry o charakterze dwustanowym oraz stany pracy urządzeń i systemów kontrolowane są przez dwustanowe panele dozoru, reagujące tylko na zmianę stanów na wejściach kontrolnych. Przez zmianę stanu wejścia rozumie się tu (w zależności od jego zaprogramowania) zanik lub pojawienie się prądu płynącego przez dane wejście. Zmiana ta może być wywołana, w zależności od ustawienia panelu, przez rozwarcie lub zwarcie zestyku, albo też przez zanik, czy pojawienie się na danym wejściu kontrolnym napięcia stałego o odpowiedniej wartości. Informacje o zmianach stanów wejść kontrolnych przekazywane są w sposób ciągły do stanowiska dozoru. Wejścia kontrolne paneli dwustanowych są galwanicznie izolowane od pozostałych układów.
      Panele sterujące służą do zdalnego włączania i wyłączania ze stanowiska dozoru nadajników i innych urządzeń obiektu nadawczego. Elementami wykonawczymi paneli sterujących są galwanicznie izolowane styki przekaźników.
      Panele dozoru i panele sterujące komunikują się z obiektowym stanowiskiem dozoru poprzez łącze szeregowe RS 485.
      Obiektowe stanowisko dozoru składa się z:

      Do podstawowych zadań obiektowego stanowiska dozoru należy:       Zainstalowany na stanowisku dozoru komputer cyklicznie komunikuje się, poprzez łącze szeregowe RS 485 z panelami dozoru i panelami sterowania. W trakcie każdego seansu łączności, panele przekazują do komputera dane o wykrytych awariach (jeśli mają być kontrolowane tylko przekroczenia dopuszczalnych wartości granicznych), dane o wartościach parametrów (jeśli ma być kontrolowana wartość parametru) oraz dane o stanach wejść kontrolnych paneli dozorujących wydarzenia o charakterze dwustanowym.
      Współpracujące ze stanowiskiem dozoru systemy pomiarów jakościowych sygnałów modulacyjnych komunikują się z komputerem poprzez jego kartę sieciową.
      Do wymiany danych z centralnym stanowiskiem dozoru wykorzystywany jest modem dołączony do portu RS 232 będącym standardowym wyposażeniem komputera.
      Ogólna struktura obiektowej stacji dozoru pokazana jest poniżej na rysunku 2.      Wprowadzanie zmian do istniejącej konfiguracji lub całkowita zmiana konfiguracji systemu odbywa się bardzo prosto i może być realizowana w trakcie pracy systemu (w „locie", bez przerywania procedur związanych z nadzorem obiektu).
Główna stacja dozoru
Główna stacja dozoru przeznaczona jest do zdalnego nadzoru obiektów nadawczych. Jej wyposażenie jest podobne do wyposażenia obiektowych stanowisk dozoru, przy czym liczba portów komunikacyjnych i modemów zależy tu od liczby współpracujących ze stacją główną lokalnych stacji dozoru. Transmisja danych między stacją główną, a stacjami obiektowymi odbywa się po łączach stałych.
Główna stacja dozoru umożliwia:

W systemie SDCN2000 występują następujące rodzaje paneli dozoru i sterowania: Dane techniczne tych paneli podane są w ulotkach informacyjnych.

      W wykonaniu podstawowym w systemie może pracować 16 paneli PDM 104, 16 paneli PDW 102, 8 paneli PDD 102, 8 paneli PDD 104, 16 paneli PDZ 102 oraz 16 paneli PSO 102. Zatem łącznie, w wykonaniu podstawowym, system może kontrolować do 2560 parametrów (punktów) oraz sterować zdalnie 512 niezależnych obwodów obiektu nadawczego. Z funkcjonalnego i logicznego punktu widzenia parametry te mogą być przypisane do 25 nadajników radiowych i (lub) telewizyjnych (w tym emitujących dodatkowy dźwięk w systemie NICAM) oraz do 10, dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika, systemów obiektu nadawczego (system zasilania, system antenowy, system przeciwpożarowy, system ochrony obiektu itd.).
      Maksymalnie w systemie dozoru może pracować do 240 paneli dozoru. Przy założeniu, że 128 z nich będzie panelami typu PDM 104 i PDW 102, a pozostałe będą panelami typu PDD 102, PDD 104 i PDZ 102, łączna, maksymalna liczba kontrolowanych przez system parametrów może wynosić 9216, co w zupełności zabezpiecza potrzeby nawet dużych centrów nadawczych.
 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10