SYSTEM KROSOWNIC SKE 128C

              ANALOGOWE KROSOWNICE FONICZNE

              CYFROWE KROSOWNICE FONICZNE

              KROSOWNICE WIZYJNE

              KROSOWNICE SYGNAŁÓW TOWARZYSZĄCYCH

              STEROWANIE KROSOWNIC

 

 
 

SYSTEM KROSOWNIC SKE 128C

    System krosownic SKE 128C (compact) przeznaczony jest do komutacji analogowych i cyfrowych (AES/EBU) sygnałów fonicznych, wysokiej jakości sygnałów wizyjnych COMPOSITE (PAL) i COMPONENT (RGB lub YUV)) oraz sygnałów towarzyszących takich jak: kod czasowy, interkom, sygnalizacja, sterowanie itp.
      Znajduje on zastosowanie w stacjach radiowych i telewizyjnych, studiach nagraniowych, a również w teatrach, szpitalach, szkołach, służbach ochrony mienia itp.

Zalety:

      W skład systemu SKE 128C wchodzą:
      - krosownice fonii analogowej i fonii cyfrowej AES/EBU,
      - krosownice wizji,
      - krosownice sygnałów towarzyszących,
      - urządzenia sterujące wraz z oprogramowaniem .
      System jest w stanie sprostać dowolnym wymaganiom użytkowników. Pozwala na budowę różnych zestawów krosownic np.: tylko wizja, tylko fonia (stereo), wizja + fonia (mono lub stereo), sygnały towarzyszące itp.
      Sterowanie krosownic odbywać się może w sposób skojarzony lub niezależny, z różnorakich, wybranych przez użytkownika, urządzeń sterujących.
      Krosownice systemu SKE 128C, ich sterowniki oraz pulpity sterujące zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V, 50Hz. Pobór mocy zależy od pojemności i rodzaju krosownicy. Dla zwiększenia pewności pracy, krosownice oraz sterowniki mogą być wyposażane w zasilacze rezerwowe, które „przejmują" automatycznie zasilanie przy awariach lub zanikach napięć z zasilaczy głównych. Pamięć krosownicy zabezpieczona jest przed chwilowymi zanikami zasilania.
      Konstrukcja modułowa w postaci standardowych ram 19" o różnej wysokości umożliwia budowę krosownic o pojemności od 16 wejść x 8 wyjść do 128 wejść x 128 wyjść.
      Poniżej podano przykładowo rozmiary niektórych krosownic.
1U - AES/EBU - 16x16
3U - AES/EBU - 32x32
6U - A1+A2 - 48x32 lub A+V - 64x64
12U - V + A1+ A2 - 48x32 lub A+V - 128x32
POWRÓT 

ANALOGOWE KROSOWNICE FONICZNEAnalogowe krosownice foniczne budowane są z 4 typów kart:
Karta wejściowa - 16 symetrycznych, beztransformatorowych układów wejściowych o wysokiej impedancji wejściowej.
Karta matrycy - matryca komutacyjna 16x16 zbudowana na analogowych multiplekserach CMOS, pracujących w konfiguracji zapewniającej niezależność parametrów krosownicy od jej wielkości.
Karta wyjściowa -16 symetrycznych, beztransformatorowych wzmacniaczy wyjściowych o małej impedancji wyjściowej. Diody LED na krawędzi karty wskazują, które z odbiorów są skomutowane.
Karta interfejsu - sterowanie kart komutacyjnych.

DANE TECHNICZNE

POWRÓT 

CYFROWE KROSOWNICE FONICZNE      Przeznaczone są do komutacji cyfrowych sygnałów fonicznych w formacie AES/EBU (według zalecenia AES 3). Pracują na zasadzie komutacji przestrzennej (jednostopniowe pole krzyżowe). W wersji standardowej wykonywane są jako asynchroniczne. Na życzenie mogą być także dostarczane w wersji synchronicznej, z układami eliminującymi jitter oraz zakłócenia przy przełączaniu (V-fade).
      Cyfrowe krosownice foniczne budowane są z 3 typów kart:
Karta matrycy - matryca komutacji 16x16, w zależności od przeznaczenia wyposażona jest w wejściowe i/lub wyjściowe transformatory symetryzujące.
Karta wyjściowa - układy eliminujące jitter, układy synchronizacji oraz układy eliminujące zakłócenia przy przełączaniu (wyposażenie zależne od przeznaczenia).
Karta interfejsu - sterowanie kart komutacyjnych.

DANE TECHNICZNE

POWRÓT 

KROSOWNICE WIZYJNE


Krosownice wizyjne budowane są z 3 typów kart:
Karta matrycy - matryca komutacyjna 16x8 zbudowana na multiplekserach CMOS. Ma 16 symetrycznych układów wejściowych o wysokiej impedancji wejściowej.
Karta wyjściowa - 8 wzmacniaczy wyjściowych o podwójnych, niezależnych wyjściach i o impedancji 75 OM. Diody LED na krawędzi karty wskazują, które z odbiorów są skomutowane.
Karta interfejsu - sterowanie kart komutacyjnych uwzględniające realizację przełączania w czasie impulsu gaszącego sygnału wizji.

DANE TECHNICZNE

POWRÓT 

KROSOWNICE SYGNAŁÓW TOWARZYSZĄCYCH


      Krosownice sygnałów towarzyszących. są budowane, w zależności od przeznaczenia, z 3 typów kart:
Karta matrycy 8x8 - matryca komutacyjna 8x8 wykonana z wykorzystaniem 4-stykowych przekaźników kontaktronowych.
Karta matrycy 16x16 - matryca komutacyjna 16x16 wykonana z wykorzystaniem 2-stykowych przekaźników kontaktronowych.
Karta interfejsu - sterowanie kart komutacyjnych.
      Oba rodzaje kart mogą komutować sygnały telefoniczne (łącznie z prądem dzwonienia), sygnały interkomowe, sygnalizacji, „czterodrut" itp.

DANE TECHNICZNE

POWRÓT 

STEROWANIE KROSOWNIC


      Każda karta komutacyjna oraz karta wyjściowa zawiera układy logiczne umożliwiające wybór poszczególnych punktów komutacji. Na karty te podawane są zakodowane binarnie adresy z kart interfejsów sterujących, znajdujących się w każdym module. Interfejsy te sterowane są zdalnie z panelu sterowania centralnego (sterownika), który jest jednostką centralną dla wszystkich typów pulpitów sterujących oraz dla komputera PC pracującego w układzie sterowania. W panelu tym znajduje się procesor sterujący pracą systemu wyposażony w pamięć stanu krosownicy.
      Podstawową grupę urządzeń sterujących stanowią pulpity sterowania. Mogą to być pulpity sterowania indywidualnego i centralnego. Pulpity sterowania indywidualnego przeznaczone są do obsługi poszczególnych odbiorów według zasady, że każdy użytkownik pulpitu współpracującego z danym odbiorem (lub grupą odbiorów) może połączyć je z dowolnym źródłem (lub wybranymi źródłami) krosownicy. Pulpity sterowania centralnego wykonywane są jako pulpity współrzędnościowe X-Y. Umożliwiają one przygotowanie, a następnie wykonanie komutacji dowolnej liczby odbiorów z dowolną liczbą źródeł. Poza tym pulpity X-Y pozwalają na wprowadzanie do systemu nazw (mnemoników) źródeł i odbiorów. Pulpity mogą sterować krosownice o dowolnych pojemnościach. Umożliwiają łączenie poszczególnych warstw krosownicy (V, A1, A2 itp.) w sposób skojarzony (audio follow video) jak również niezależny. Poza tym pulpity wyposażone są w funkcję blokady odbioru, która uniemożliwia rozłączenie zrealizowanego połączenia przez innego użytkownika systemu (np. z innego pulpitu czy z komputera). Stany awaryjne pulpitów sygnalizowane są akustycznie i optycznie.
      Pulpity, w zależności od rodzaju, mają klawiaturę typu „1 z n" lub/i klawiaturę dziesiętną. Dodatkowo pulpity indywidualne oraz pulpity współrzędnościowe X-Y wyposażone są w wyświetlacze LCD, na których wyświetlane są nazwy (mnemoniki) źródeł i odbiorów skomutowanych i przygotowanych do komutacji.
      Pulpity komunikują się z jednostką centralną systemu za pomocą łącza szeregowego (dwie pary przewodów). Maksymalna odległość transmisji nie może przekroczyć 300m.
      Pulpity wykonywane są w postaci panelowej (ramy 19" o wysokości 1 lub 2U) oraz wolnostojącej (o wymiarach 205x180x20mm).
      Krosownice systemu SKE 128C mogą być też sterowane z komputera IBM PC. Jest to, podobnie jak w przypadku pulpitów X-Y, sterowanie centralne, ale o zdecydowanie większych możliwościach funkcjonalnych. Komputer połączony jest ze sterownikiem krosownicy za pomocą łącza szeregowego RS-232. Program sterujący pracuje w środowisku Windows 95.
Zastosowanie komputera do sterowania krosownicy umożliwia:

      System umożliwia dodatkową identyfikację źródeł współpracujących z danym odbiorem. Do tego celu służą specjalne panele (1U) z wyświetlaczami o dużych wymiarach typu LED, umieszczane np. pod monitorami wizyjnymi.
 
 

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10