WIZYJNY PRZEŁĄCZNIK POMIAROWY PPW 320/2    NOWOŚĆ

  Wizyjny przełącznik pomiarowy PPW 320/2 przeznaczony jest głównie do pracy w torach modulacyjnych nadajników telewizyjnych i służy do włączania w te tory generatora-insertera telewizyjnych linii kontrolnych. Dzięki temu jeden generator-inserter może być wykorzystywany do pomiarów wielu torów (nadajników) telewizyjnych.
      Przełącznik ma dwa tory sygnałowe, a mianowicie tor pomiarowy i tor programowy. W obu torach pracują elektroniczne układy komutacji sygnałów wizyjnych. Układ komutacji w torze pomiarowym (K1) służy do pobierania sygnału programowego dla generatora-insertera. Układ komutacji w torze programowym (K2) służy natomiast do dołączania do wyjścia programowego przełącznika sygnału programowego lub sygnału z generatora-insertera.
       Uproszczony schemat blokowy przełącznika pokazany jest poniżej na rysunku. Przełącznik ma dwa wejścia (wejście PROGRAM i wejście POMIAR) oraz dwa wyjścia (wyjście PROGRAM i wyjście POMIAR). Wejścia PROGRAM i POMIAR są wejściami wysokoomowymi, przelotowymi. Wejście PROGRAM służy do dołączania sygnału programowego nadajnik, a wejście POMIAR do dołączania wyjścia generatora-insertera. Wyjście PROGRAM wyposażone jest w dwa niezależne wzmacniacze wyjściowe (wyjścia A i B), z których mogą być sterowane dwa wzbudniki jednego nadajnika lub dwa nadajniki. Wyjście POMIAR składa się z dwóch części, a mianowicie z bezpośredniego wyjścia przelotowego A (wykorzystywanego przy współpracy kilku przełączników) i z wyjścia głównego B wyposażonego w separujący wzmacniacz wyjściowy. Wyjście B przeznaczone jest do bezpośredniej współpracy przełącznika z wejściem generatora-insertera.      Układy komutacyjne obu torów przełączane są zdalnie przez odpowiednie wejścia sterujące. W zależności od potrzeb poszczególne układy komutacyjne mogą być przełączane indywidualnie lub współbieżnie. Zmiana stanu układów komutacyjnych następuje po dołączeniu poszczególnych wejść sterujących do masy. Układy sterujące nie są pokazane na schemacie blokowym przełącznika.
      Stan przełącznika (program / pomiar) sygnalizowany jest diodami LED umieszczonymi na jego płycie czołowej.
      Przełączanie toru programowego przełącznika (układ komutacji K2) odbywa się w trakcie trwania impulsu wygaszania pola. Dlatego w momentach przełączania nie obserwuje się żadnych zakłóceń obrazu (pod warunkiem, że sygnał programowy i sygnał z generatora są synchroniczne i nie występują między nimi przesunięcia czasowe). W zależności od potrzeb moment przełączenia może być wyznaczony przez impulsy wygaszania pola sygnału programowego lub sygnału z generatora-insertera.
      Przełącznik zasilany jest napięciem zmiennym 220V.
      Opisany powyżej przełącznik PPW 320/2 pozwala na wprowadzenie linii kontrolnych w tor modulacyjny pojedynczego nadajnika. W przypadkach konieczności wprowadzania linii kontrolnych w tory modulacyjne kilku nadajników, przełączniki PPW 320/2 należy łączyć w zestawy. Zasady łączenia przełączników, na przykładzie zestawu przeznaczonego dla trzech nadajników, pokazane są na rysunku poniżej. Maksymalna liczba przełączników w zestawie nie może przekraczać 10.

      Przełącznik wykonany jest w postaci prostopadłościennego pudełka przeznaczonego do mocowania w stojakach 19". Wysokość przełącznika wynosi 1U, a szerokość 1 x19" (w stojaku można montować obok siebie dwa przełączniki). Na płycie czołowej przełącznika znajdują się diody LED sygnalizujące stan pracy przełącznika. Na płycie tylnej umieszczone są przyłącza BNC sygnałów wizyjnych, przyłącze D-sub 9 układu sterowania przełącznika i przyłącze zasilania (EURO).
DANE TECHNICZNE

Akcesoria:
Wsporniki 3-Z-3428 i 3-Z-3429 1kpl do montażu w stojaku pojedynczego przełącznika
Wsporniki 3-Z-3428 2 szt. do montażu w stojaku obok siebie dwóch przełączników

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10