SYSTEM INTERKOMOWY serii MSI 300

             SYSTEM INTERKOMOWY serii BSI 400  NOWOŚĆ

 

 
 

SYSTEM INTERKOMOWY serii  300


Mikroprocesowy System Interkomowy serii 300 o nazwie MSI-300 przeznaczony jest do budowy małych i średnich sieci interkomowych w rozgłośniach radiowych, ośrodkach TV, teatrach, szpitalach, zakładach pracy itd. System ma budowę modułową, pozwalającą na realizację sieci, w których liczba abonentów wynosi od 16 do 48 (i jest zawsze krotnością liczby 16).
W systemie MSI-300 połączenia między abonentami sieci interkomowej realizowane są przez komutator elektroniczny, pracujący na zasadzie pola krzyżowego. Komutator ten nazywany jest w dalszej części opisu centralą interkomową. W skład systemu wchodzą:
- aparaty (pulpity) abonenckie serii 300,
- centrala interkomowa MCI 3xx (xx to liczba abonentów),
- akcesoria instalacyjne (tabliczki przyłączeniowe, zasilacze).
Aparaty dołączane są do centralki gwiaździście za pomocą kabli wieloparowych. Czas nawiązywania łączności między abonentami nie przekracza 100ms. Rozmowy prowadzone są w systemie półdupleksowym, a kierunek transmisji ustalany jest głosem.

A oto podstawowe cechy systemu:

CENTRALA

Centralę tworzą: elektroniczny układ komutacji sygnałów fonicznych pracujący na zasadzie pola krzyżowego, mikroprocesorowy układ sterowania (wraz z interfejsami pulpitów), mikroprocesorowy układ konfigurowania systemu, oraz układ sygnalizacji stanu abonentów (opcja).
Centrala, przed pierwszym uruchomieniem, musi być przez użytkownika odpowiednio zaprogramowana. Programowanie odbywa się za pomocą odpowiedniej klawiatury i wyświetlacza alfanumerycznego LCD. W trakcie programowania definiowane są następujące parametry systemu:

Wprowadzone do systemu dane dotyczące jego konfiguracji przechowywane są w pamięci nieulotnej i nie są tracone po wyłączeniu systemu.
Centrale wykonywane są w postaci ram 19” o wysokości 3U (dla liczby abonentów 16) lub o wysokości 6U (gdy liczba abonentów wynosi 32 lub 48). Centrale MCI 332 wyposażone są w wewnętrzne zasilacze 24V do centralnego zasilania pulpitów abonenckich. W przypadku pozostałych typów central do centralnego zasilania pulpitów wykorzystywane są zasilacze zewnętrzne (które nie wchodzą w skład standardowego wyposażenia centrali).
Elementy manipulacyjno-sygnalizacyjne centrali (klawiatura i wyświetlacz LCD) umieszczone są na jej płycie czołowej, a przyłącza zewnętrzne pulpitów (D-sub 15F) na płycie tylnej.

PULPITY ABONENCKIE

W systemie występują dwa rodzaje pulpitów: wolnostojące i panelowe 19". Obydwa rodzaje pulpitów są wykonywane jako pulpity 4, 8, 16 i 24-numerowe, a w wersji panelowej również jako 32-numerowe. W układzie sterowania pulpitów wykorzystane są procesory jednoukładowe. Pulpity wolnostojące mogą być wyposażone we wbudowane w nie mikrofony elektretowe o charakterystyce dookólnej lub w mikrofony zewnętrzne (kierunkowe), z elastycznymi wysięgnikami, mocowanymi do płyt czołowych pulpitów. Pulpity z zewnętrznymi mikrofonami kierunkowymi należy stosować wówczas, gdy przewiduje się, że będą pracowały w pomieszczeniach o dużym poziomie hałasu. Pulpity panelowe mają standardowo wbudowane mikrofony wewnętrzne. Poza tym przystosowane są do dołączania zewnętrznych mikrofonów elektretowych zasilanych napięciem PHANTOM 9V (z elastycznymi wysięgnikami zakończonymi wtykami XLR 3).
Pulpity panelowe mogą być także wyposażone w gniazda XLR-5, służące do dołączania zestawów mikrofonowo-słuchawkowych. Z pulpitami mogą współpracować dowolne zestawy mikrofonowo-słuchawkowe z mikrofonami elektretowymi i słuchawkami o impedancji >/= 350 OM.
Dołączenie do pulpitu panelowego mikrofonu zewnętrznego lub zestawu mikrofonowo-słuchawkowego powoduje automatyczne wyłączenie mikrofonu wewnętrznego pulpitu.
Mikrofony zewnętrzne i zestawy mikrofonowo-słuchawkowe nie wchodzą w skład wyposażenia pulpitów i musza być zamawiane oddzielnie.
Pulpity wolnostojące mają oznaczenie WPI 3xx, a pulpity panelowe PPI 3xx (gdzie xx to liczba przycisków adresowych). Pulpity wolnostojące z mikrofonami zewnętrznymi są dodatkowo oznaczone na końcu literą „z” (np. WPI 308/z), a pulpity panelowe przystosowane do dołączania zestawów mikrofonowo-słuchawkowych literą „k” (np. PPI 332/k).
Każdy rodzaj pulpitu, niezależnie od liczby obsługiwanych abonentów (liczby przycisków), ma:

Zaadresowanie poszczególnych przycisków pulpitu i przypisanie im mnemoników następuje automatycznie z centrali, po dołączeniu pulpitu do systemu.
Pulpity interkomowe mają możliwość wyboru sposobu działania klawiatury. Może ona działać jako klawiatura stabilna lub jako niestabilna. Działanie niestabilne polega na tym, że podczas rozmowy należy cały czas trzymać przycisk uruchamiający daną relację interkomową lub zleceniową. Przy działaniu stabilnym włączenie relacji następuje poprzez chwilowe naciśnięcie przypisanego danej relacji przycisku adresowego, a jej wyłączenie po ponownym, krótkim naciśnięciu tego przycisku.
Jeden z przycisków adresowych każdego pulpitu może być wykorzystywany (po zaprogramowaniu) do prowadzenia rozmów z tymi abonentami sieci interkomowej systemu, którzy nie występują na danym pulpicie. Przycisk ten pozwala na prowadzenie rozmowy z abonentem, który, jako ostatni z abonentów nie występujących na tym pulpicie, połączył się z pulpitem.
Pulpity interkomowe mogą być także programowo łączone w pary tworzące tzw. zestawy sekretarsko-dyrektorskie. W takim zestawie jeden z pulpitów znajduje się zawsze w stanie aktywnym, a drugi w stanie nieaktywnym. Do zmiany stanu pulpitów zestawu służą wydzielone przyciski adresowe obu pulpitów. Pulpit aktywny może przyjmować i nawiązywać rozmowy ze wszystkimi abonentami przypisanymi do danego zestawu sekretarsko-dyrektorskiego. Z pulpitu nieaktywnego można porozumiewać się tylko z pulpitem aktywnym.
Poza prowadzeniem rozmów z indywidualnymi abonentami, przyciski pulpitu mogą być wykorzystywane do przekazywania zleceń grupowych, skierowanych do określonej grupy abonentów lub do wszystkich abonentów systemu.

ZASILANIE

Centrale interkomowe zasilane są napięciem zmiennym 220V 50Hz, a pulpity napięciem stałym 24V o dowolnej polaryzacji. Pulpity, w zależności od usytuowania, mogą być zasilane centralnie lub decentralnie. Przy zasilaniu centralnym wszystkie pulpity zasilane są z jednego zasilacza umieszczonego w (lub przy) centrali, a do doprowadzenia do pulpitu napięcia zasilającego wykorzystuje się dodatkowe pary żył w przewodzie wieloparowym łączącym pulpit z centralą. Przy zasilaniu decentralnym każdy pulpit zasilany jest z indywidualnego zasilacza (o oznaczeniu IZI 300) włączanego bezpośrednio w gniazdo sieciowe z bolcem, znajdujące się w sąsiedztwie pulpitu. W systemie mogą jednocześnie występować oba sposoby zasilania.

INSTALACJA

Przy zasilaniu decentralnym pulpity łączone są z centralą, niezależnie od liczby przycisków adresowych w pulpicie, za pomocą przewodu 4-parowego o przekroju żył 0,14mm2, np. LIYY-P 4x2x0,14mm2. Maksymalna odległość pulpitu od centralki nie powinna przekraczać tu 500m. Przy zasilaniu centralnym pulpity (niezależnie od liczby przycisków adresowych) łączone są z centraląprzewodem 8-parowym o przekroju żył 0,14mm2, np. LIYY-P 8x2x0,14mm2. Maksymalne oddalenie pulpitu od centrali przy tym sposobie zasilania nie powinno przekraczać 200m.

AKCESORIA INSTALACYJNE

W systemie występują następujące akcesoria instalacyjne:

W zależności od potrzeb pulpity interkomowe mogą być dołączane do instalacji poprzez następujące typy tabliczek przyłączeniowych: Przy zasilaniu centralnym należy stosować zasilacze ZS 324a montowane w panelach PZ 101. Panele zasilające PZ 101 wykonane są w formie ram 19” o wysokości 3U. Jeden zasilacz może być wykorzystywany do zasilania 16 pulpitów dowolnego rodzaju.

 
POWRÓT

SYSTEM INTERKOMOWY serii BSI 400    NOWOŚĆ


Mikroprocesorowy system interkomowy serii 400 o nazwie BSI 400M przeznaczony jest do budowy małych sieci interkomowych w rozgłośniach radiowych, ośrodkach TV, teatrach, szpitalach, zakładach pracy itd. System pozwala na realizację sieci, w których liczba abonentów nie przekracza 9.

System BSI 400M jest systemem bezcentralkowym. W skład jego wchodzą:
- aparaty (pulpity) abonenckie,
- krosownice pulpitów.

Łączność między abonentami nawiązywana jest natychmiastowo. W systemie nie występuje zjawisko braku dostępu do pulpitu związanego z ich zajętością. Rozmowy prowadzone są w systemie simpleksowym lub półdupleksowym. Przy pracy w systemie półdupleksowym kierunek transmisji ustalany jest głosem. System może współpracować z urządzeniami łączności bezprzewodowej.

A oto podstawowe cechy systemu:

Struktura sieci interkomowej w systemie BSI 400M zależy od liczby abonentów w sieci oraz od wymagań dotyczących podatności sieci na rozbudowę i łatwości dokonywania zmian w adresowaniu pulpitów. Istnieją trzy rodzaje sieci, a mianowicie: Pierwszy rodzaj sieci stosuje się, gdy liczba abonentów sieci nie przekracza 5 i gdy nie przewiduje się zmian w adresowaniu pulpitów. W sieci o strukturze zamkniętej pracują 4-przyciskowe pulpity wolnostojące WPI 404 i panelowe PPI 404 połączone bezpośrednio między sobą przewodami wieloparowymi. W strukturze tej nie stosuje się krosownic, ale pulpity wolnostojące muszą być dołączane do sieci poprzez zespoły przyłączeniowe TPI 404.
Sieci adresowalne o strukturze zamkniętej stosuje się, gdy liczba abonentów sieci nie przekracza 5 i gdy przewiduje się częste zmiany w adresowaniu pulpitów. Przy tej strukturze sieci stosuje się krosownice pulpitów o oznaczeniu ZKI 405, do których dołączone są gwiaździście, za pomocą kabli wieloparowych, pulpity WPI 404 i PPI 404. Podobnie jak w poprzednim przypadku, pulpity wolnostojące muszą być dołączane do sieci poprzez zespoły przyłączeniowe TPI 404.
Sieci o strukturze otwartej stosuje się gdy: Przy tej strukturze sieci stosuje się krosownice pulpitów o oznaczeniu KPI 40x, do których dołączone są gwiaździście, za pomocą kabli wieloparowych, pulpity wolnostojące WPI 40x i panelowe PPI 41x. Znaczenie symboli „x” przy oznaczeniach krosownic i pulpitów zostanie wyjaśnione w dalszej części opisu. Sieć otwarta ma zawsze możliwość samodzielnego adresowania pulpitów przez użytkowników.

PULPITY ABONENCKIE

W systemie występują dwa rodzaje pulpitów: wolnostojące i panelowe 19". Obydwa rodzaje pulpitów są wykonywane jako pulpity 4 i 8-numerowe. W układzie sterowania pulpitów wykorzystane są procesory jednoukładowe. Pulpity wolnostojące mogą być wyposażone we wbudowane w nie mikrofony elektretowe o charakterystyce dookólnej lub w mikrofony zewnętrzne (kierunkowe), z elastycznymi wysięgnikami o długości 225mm , mocowanymi do płyt czołowych pulpitów. Pulpity z zewnętrznymi mikrofonami kierunkowymi należy stosować wówczas, gdy przewiduje się, że będą pracowały w pomieszczeniach o dużym poziomie hałasu. Pulpity panelowe mają standardowo wbudowany mikrofon wewnętrzny. Poza tym przystosowane są do dołączania zewnętrznych mikrofonów elektretowych (z elastycznymi wysięgnikami i zakończonymi wtykami XLR 3), zasilanych napięciem PHANTOM 9V.
Pulpity panelowe mogą być także wyposażone w gniazda XLR-5, służące do dołączania zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. Z pulpitami mogą współpracować dowolne zestawy mikrofonowo-słuchawkowe z mikrofonami elektretowymi i słuchawkami o impedancji > 350 OM
Dołączenie do pulpitu panelowego mikrofonu zewnętrznego lub zestawu mikrofonowo-słuchawkowego powoduje automatyczne wyłączenie mikrofonu wewnętrznego pulpitu.
Mikrofony zewnętrzne i zestawy mikrofonowo-słuchawkowe nie wchodzą w skład wyposażenia pulpitów i muszą być zamawiane oddzielnie.
Pulpity wolnostojące mają oznaczenie WPI 40x, a pulpity panelowe PPI 404 lub PPI 41x (gdzie „x” to liczba przycisków). Pulpity PPI 404 przeznaczone są do pracy z krosownicami ZKI 405 i mają zawsze 4 przyciski adresowe. Pulpity PPI 41x przeznaczone są do pracy z krosownicami KPI 40x i mogą mieć 4 lub 8 przycisków adresowych. Pulpity wolnostojące z mikrofonami zewnętrznymi oznaczane są dodatkowo, na końcu, literą „z” (np. WPI 404/z), a pulpity wolnostojące z gniazdem XLR-5 do dołączenia zestawu mikrofonowo-słuchawkowego, literą „k” (np. PPI 418/k).
Przykładowe widoki pulpitów pokazane są na rysunku poniżej.
Pulpity, niezależnie od liczby obsługiwanych abonentów (przycisków) mają:

Pulpity abonenckie mają możliwość wyboru sposobu obsługi klawiatury. Może ona działać jako klawiatura stabilna lub jako niestabilna. Działanie niestabilne polega na tym, że podczas mówienia abonent musi trzymać wciśnięty przycisk abonenta, z którym prowadzi rozmowę. Przy działaniu stabilnym, abonent rozpoczyna rozmowę poprzez chwilowe naciśnięcie odpowiedniego przycisku adresowego abonenta z którym chce rozmawiać, a kończy po ponownym, krótkim naciśnięciu tego samego przycisku. W celu przekazania zlecenia grupowego należy kolejno nacisnąć przyciski abonentów, do których będzie skierowane zlecenie. Przekazywanie zleceń grupowych możliwe jest tylko przy stabilnym działaniu klawiatury.
Pulpity wolnostojące są „zakończone” sznurami przyłączeniowymi ze złączami D-sub 25. Sygnały zewnętrzne do pulpitów panelowych doprowadzane są natomiast poprzez wbudowane w nie złącza D-sub25.

KROSOWNICE

Zgodnie z podanymi powyżej informacjami krosownice służą do łączenia między sobą poszczególnych pulpitów w adresowalnych sieciach zamkniętych i w sieciach otwartych. Krosownice wykonywane są w postaci ręcznych pól komutacyjnych z gniazdami typu RJ 12.
Każdy pracujący w systemie pulpit ma na krosownicy wydzielony zestaw gniazd komutacyjnych. Liczba gniazd w zestawie odpowiada liczbie przycisków adresowych pulpitu współpracującego z danym zestawem. Gniazda komutacyjne poszczególnych zestawów łączy się między sobą sznurami komutacyjnymi, przypisując w ten sposób przyciskom adresowym każdego pulpitu wybranych abonentów. Procedurę tę nazywa się adresowaniem pulpitów.
W sieciach zamkniętych stosuje się krosownice ZKI 405. Wykonywane są one w postaci prostopadłościennych, naściennych skrzynek instalacyjnych o wymiarach 240x160x90mm. Przewody zewnętrzne dołącza się do krosownicy poprzez zaciski śrubowe.
Krosownice KPI 40x, przeznaczone do pracy w sieciach o dowolnej (ale nie przekraczającej 9) liczbie abonentów. W krosownicach KPI 40x każdy abonent ma własną kasetę komutacyjną, która, w zależności od wykonania, współpracuje z pulpitem o 4 lub o 8 przyciskach adresowych. Standardowo krosownice KPI 40x dostępne są w dwóch odmianach różniących się liczbą i wykonaniem kaset komutacji. Odmiana pierwsza, o symbolu KPI 405 przeznaczona jest dla sieci, w której pracuje do 5 abonentów wyposażonych w pulpity z 4 przyciskami adresowymi, a druga, o symbolu KPI 409, dla sieci w których pracuje do 9 abonentów z pulpitami 8-numerowymi. Krosownice KPI 40x mogą być także wykonywane według wymagań indywidualnych. Wymagania te mogą dotyczyć liczby abonentów w sieci i liczby przycisków adresowych w pulpitach poszczególnych abonentów.
Krosownice KPI 40x wykonywane są (niezależnie od wyposażenia) w postaci ram 19” o wysokości 3U i głębokości 275mm. Przewody zewnętrzne dołącza się do krosownic KPI 40x poprzez znajdujące się na ich płytach tylnych złącza D-sub 25. Widok płyty czołowej i tylnej krosownicy KPI 409 pokazany jest poniżej na rysunku.ZASILANIE

Krosownice systemu BSI 400M zasilane są z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz, a pulpity interkomowe napięciem stałym 24V. Można stosować dwa sposoby zasilania pulpitów, a mianowicie: zasilanie centralne i zasilanie decentralne. Przy zasilaniu centralnym pulpity zasilane są ze wspólnego zasilacza znajdującego się w krosownicy. Ten sposób zasilania pulpitów może być stosowany, gdy odległości między pulpitami, a krosownicą nie przekraczają 300m. Wydajność prądowa zasilacza pozwala na zasilanie maksymalnej liczby pulpitów, które mogą być dołączone do krosownicy danego typu. Przy zasilaniu decentralnym każdy pulpit zasilany jest z indywidualnego zasilacza (o oznaczeniu IZI 300) włączanego bezpośrednio w gniazdo sieciowe z bolcem, znajdujące się w sąsiedztwie pulpitu.
W sieciach, w których nie są stosowane krosownice, do zasilania pulpitów można wykorzystać dowolne zasilacze 24V DC, o wydajności prądowej 1A i stabilności napięcia wyjściowego nie gorszej niż ±5% (np. ZW 95a produkcji CENRiT).

INSTALACJA

Sposób wykonania instalacji zależy od rodzaju sieci interkomowej.
W sieciach bez krosownic obowiązują następujące zasady wykonania sieci:

AKCESORIA

W systemie występują następujące akcesoria instalacyjne:
Tabliczki przyłączeniowe:

Zasilacze:
POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10