PRZEŁĄCZNIK MODULACJI RADIOWEJ PMR 300    NOWOŚĆ

              PRZEŁĄCZNIK MODULACJI TELEWIZYJNEJ PMT 300    NOWOŚĆ

 
 


 

PRZEŁĄCZNIK MODULACJI RADIOWEJ PMR 300    NOWOŚĆ

  Przełącznik modulacji radiowej PMR 300 jest dwukanałowym, elektronicznym przełącznikiem sygnałów fonicznych 2x1. Gwarantuje on najwyższą jakość komutowanych sygnałów. Przeznaczony jest do pracy w radiowo-telewizyjnych stacjach nadawczych i służy do wybierania źródła sygnału modulującego stereofoniczne nadajniki radiofoniczne (źródło główne lub rezerwowe). Przełącznik może być sterowany ręcznie lub automatycznie. Sterowanie ręczne polega na wyborze, z pulpitu sterującego lub odpowiednio oprogramowanego komputera PC, źródła modulacji dla nadajnika. Przy sterowaniu automatycznym przełącznik, po stwierdzeniu zaniku sygnału ze źródła głównego, samoczynnie przełącza nadajnik z głównego źródła modulacji na źródło rezerwowe.

Zalety:


      Przełącznik zawiera dwa niezależnie sterowane układy komutacji i dlatego może współpracować z dwoma nadajnikami emitującymi różne programy. Każdy układ komutacji jest dwukanałowym przełącznikiem fonicznym. Poszczególne kanały przełącznika komutowane są współbieżnie.
      Standardowo przełącznik sterowany jest z pulpitu sterującego PPM 300. Pulpit połączony jest z przełącznikiem kablem wieloparowym. Maksymalne oddalenie pulpitu od przełącznika nie może przekraczać 300m. Pulpit sterujący umożliwia dokonanie wyboru źródeł sterujących dwa nadajniki, sposobu przełączania źródeł (ręczne / automatyczne) oraz, przy pracy ręcznej, miejsca przełączania (przełączanie lokalne / zdalne). Ta ostatnia możliwość aktualna jest tylko przy współpracy przełącznika z komputerem.
      Przy pracy automatycznej przełączenie źródeł następuje po zaniku sygnału fonii ze źródła głównego. Zanik sygnału w jednym kanale jest traktowany jako całkowity zanik sygnału.
      Kryterium zaniku jest spadek amplitudy sygnału poniżej ustalonej wartości progowej (ustawianej w granicach -14dBu ¸ -29dBu co 1dB), trwający przez czas dłuższy od ustalonego (w granicach 1s ¸ 255s). Po pojawieniu się sygnału ze źródła głównego i po upływie ustalonego czasu powrotu (ustawianego w granicach 1s ¸ 255s) następuje ponowne przełączenie przełącznika na źródło główne. Przy braku sygnału z obu źródeł przełącznik pozostaje w ostatnio wybranej pozycji, a następnie włącza to źródło, na którym wcześniej pojawi się poprawny sygnał. Pojawienie się sygnału na wejściu głównym spowoduje zawsze automatyczne przełączenie przełącznika na to wejście.
      Przy braku zasilania oraz po włączeniu zasilania wyjście przełącznika jest połączone ze źródłem głównym.
      Przełącznik jest wyposażony w sygnalizację optyczną obecności sygnałów ze źródła głównego i rezerwowego oraz w sygnalizację wyboru źródła modulacji. Natomiast pulpit sterujący PPM 300, poza powyższą sygnalizacją, wyposażony jest w sygnalizację akustyczną zaniku sygnału. Alarm akustyczny jest odłączalny, przy czym jest on ponownie załączany w przypadku pojawienia się sygnału lub po wystąpienia zaniku z drugiego źródła modulacji. Dodatkowo na płycie czołowej pulpitu sterującego znajdują się dwa alfanumeryczne wyświetlacze LCD, na których wyświetlane są nazwy programów emitowanych przez sterowane z przełącznika nadajniki.
      Przełącznik może współpracować, poprzez łącze RS 485, z systemem dozoru SDCN 2000 (opcja). Współpraca polega na wizualizacji stanu przełącznika na ekranie monitora komputerowego systemu dozoru i na zdalnym sterowaniu przełącznika z komputera systemu dozoru.
      Przełącznik zasilany jest z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz. Obecność napięcia zasilającego sygnalizowana jest diodą LED na płycie czołowej przełącznika. Pulpit sterujący nie wymaga oddzielnego zasilania (jest zasilany z przełącznika).

KONSTRUKCJA

      Przełącznik wykonany jest w postaci ramy 19" o wysokości 1U, przystosowanej do mocowania w typowym stojaku. Na płycie czołowej umieszczono diody świecące sygnalizujące obecność sygnałów ze źródeł modulacji i stan przełącznika. Na płycie tylnej znajdują się przyłącza sygnałowe, przyłącze sieciowe oraz zaciski śrubowe masy. Standardowo w ramie umieszczone się dwa niezależne przełączniki.
      Pulpit sterujący wykonany jest także w postaci ramy 19"o wysokości 1U przystosowanej do mocowania w stojakach i stołach kontrolnych spełniających wymagania systemu 19". Na płycie czołowej pulpitu znajdują się przełączniki sterujące, diody sygnalizacyjne i wyświetlacze alfanumeryczne LCD, a na płycie tylnej zainstalowane są przyłącza do połączenia z przełącznikiem. Standardowo pulpit PPM 300 zawiera elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne służące do sterowania dwóch układów komutacyjnych przełącznika PMR 300.

DANE TECHNICZNE

1) Przełączniki i pulpity sterujące, w zależności od zamówienia dostarczane są z jednym lub dwoma układami komutacyjnymi (przełączanie źródeł tylko dla jednego lub dla dwóch nadajników). Przełączniki i pulpity z jednym układem komutacji mają oznaczenia PMR 300/1 (przełącznik) i PPM 300/1 (pulpit), a z dwoma układami komutacji oznaczone są odpowiednio jako PMR 300/2 i PPM 300/2.

POWRÓT 

PRZEŁĄCZNIK MODULACJI TELEWIZYJNEJ PMT 300   NOWOŚĆ

  Przełącznik modulacji telewizyjnej PMT 300 jest przełącznikiem elektronicznym 2x1, komutującym, z najwyższą jakością, sygnał wizyjny i trzy sygnały foniczne (fonię S1 oraz kanały A i B fonii dodatkowej S2). Sygnały wizji i fonii komutowane są współbieżnie. Przełącznik przeznaczony jest do pracy w radiowo-telewizyjnych stacjach nadawczych i służy do wybierania źródła sygnału modulującego nadajniki telewizyjne (źródło główne lub rezerwowe). Przełącznik może być sterowany ręcznie lub automatycznie. Sterowanie ręczne polega na wyborze, z pulpitu sterującego lub odpowiednio oprogramowanego komputera PC, źródła modulacji dla nadajnika. Przy sterowaniu automatycznym przełącznik, po stwierdzeniu zaniku sygnału ze źródła głównego, samoczynnie przełącza nadajnik z głównego źródła modulacji na źródło rezerwowe.

Zalety:


      Przełącznik zawiera dwa niezależnie sterowane układy komutacji i dlatego może współpracować z dwoma nadajnikami emitującymi różne programy. Każdy układ komutacji składa się z przełącznika wizji i trzykanałowego przełącznika fonicznego. Sygnały wizji i fonii komutowane są współbieżnie.
      Standardowo przełącznik sterowany jest z pulpitu sterującego PPM 300. Pulpit połączony jest z przełącznikiem kablem wieloparowym. Maksymalne oddalenie pulpitu od przełącznika nie może przekraczać 300m. Pulpit sterujący umożliwia dokonanie wyboru źródła sterującego nadajnik, sposobu przełączania źródeł (ręczne / automatyczne) oraz, przy pracy ręcznej, miejsca przełączania (przełączanie lokalne / zdalne). Ta ostatnia możliwość aktualna jest tylko przy współpracy przełącznika z komputerem.
      Przy pracy automatycznej przełączenie źródeł następuje po stwierdzeniu przez układ sterujący przełącznika spadku amplitudy lub zaniku sygnału wizji ze źródła głównego. Amplituda i zaniki sygnałów fonicznych nie są kontrolowane przez układ sterujący. Kryterium zadziałania przełącznika jest spadek amplitudy impulsów synchronizujących sygnału wizyjnego poniżej ustalonej wartości progowej (ustawianej w granicach -2,5dBu ¸ -6dBu co 0,5dB), trwający przez czas dłuższy od ustalonego (ustawianego w granicach 0,05s ¸ 12,8s). Po pojawieniu się sygnału ze źródła głównego i po upływie ustalonego czasu powrotu (ustawianego również w granicach 0,05s ¸ 12,8s) następuje ponowne przełączenie przełącznika na źródło główne. Przy braku sygnału z obu źródeł przełącznik pozostaje w ostatnio wybranej pozycji, a następnie włącza to źródło, na którym wcześniej pojawi się poprawny sygnał. Pojawienie się sygnału na wejściu głównym spowoduje zawsze automatyczne przełączenie przełącznika na to wejście.
      Przy braku zasilania oraz po włączeniu zasilania wyjście przełącznika jest połączone z źródłem głównym.
      Przełącznik jest wyposażony w sygnalizację optyczną obecności sygnałów ze źródła głównego i rezerwowego oraz w sygnalizację wyboru źródła modulacji. Natomiast pulpit sterujący PPM 300, poza powyższą sygnalizacją, wyposażony jest w sygnalizację akustyczną zaniku sygnału. Alarm akustyczny jest odłączalny, przy czym jest on ponownie załączany w przypadku pojawienia się sygnału lub po wystąpieniu zaniku z drugiego źródła modulacji. Dodatkowo na płycie czołowej pulpitu sterującego znajdują się alfanumeryczne wyświetlacze LCD, na których wyświetlane są nazwy programów emitowanych przez sterowane z przełącznika nadajniki.
      Przełącznik może współpracować, poprzez łącze RS 485, z systemem dozoru SDCN 2000 (opcja). Współpraca polega na wizualizacji stanu przełącznika na ekranie monitora komputerowego systemu dozoru i na zdalnym sterowaniu przełącznika z komputera systemu dozoru.
      Przełącznik zasilany jest z sieci prądu zmiennego 220V 50Hz. Obecność napięcia zasilającego sygnalizowana jest diodą LED na płycie czołowej przełącznika. Pulpit sterujący nie wymaga oddzielnego zasilania (jest zasilany z przełącznika).

KONSTRUKCJA

      Przełącznik wykonany jest w postaci ramy 19" o wysokości 1U, przystosowanej do mocowania w typowym stojaku. Na płycie czołowej umieszczono diody świecące sygnalizujące obecność sygnałów ze źródeł modulacji i stan przełącznika. Na płycie tylnej znajdują się przyłącza sygnałowe, przyłącze sieciowe oraz zaciski śrubowe masy. Standardowo w ramie umieszczone się dwa niezależne przełączniki.
      Pulpit sterujący wykonany jest także w postaci ramy 19"o wysokości 1U przystosowanej do mocowania w stojakach i stołach kontrolnych spełniających wymagania systemu 19". Na płycie czołowej pulpitu znajdują się przełączniki sterujące, diody sygnalizacyjne i wyświetlacze alfanumeryczne LCD, a na płycie tylnej zainstalowane są przyłącza do połączenia z przełącznikiem. Standardowo pulpit PPM 300 zawiera elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne służące do sterowania dwóch układów komutacyjnych przełącznika PMT 300.

DANE TECHNICZNE

1) Przełączniki i pulpity sterujące, w zależności od zamówienia dostarczane są z jednym lub dwoma układami komutacyjnymi (przełączanie źródeł tylko dla jednego lub dla dwóch nadajników). Przełączniki i pulpity z jednym układem komutacji mają oznaczenia: PMT 300/1 (przełącznik) i PPM 300/1 (pulpit), a przełączniki z dwoma układami komutacji oznaczone są odpowiednio jako PMT 300/2 i PPM 300/2 

POWRÓTCENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10