PANEL DOZORU ZASILANIA PDZ 100

             PANEL DOZORU MODULACJI PDM 100

             PANEL DOZORU WIZJI PDW 100

             PANEL DOZORU DANYCH PDD 100

             PANEL STEROWANIA OBIEKTAMI PSO-102

 

 
 

PANEL DOZORU ZASILANIA PDZ 100


   Panel Dozoru serii PDZ 10x służy do kontroli dwustanowej pracy 64 różnych obwodów. Istnieją dwa rodzaje paneli: PDZ 101 i PDZ 102.
      Panel PDZ 101 przeznaczony jest do pracy samodzielnej. Wyposażony jest w łącze RS 232, które wykorzystywane jest tylko do konfigurowania panelu z komputerem (wg programu: " Ramka." ).
      Panel PDZ 102 przeznaczony jest do pracy w sterowanym komputerowo systemie akwizycji stanów pracy i stanów awaryjnych (np. przy wykorzystaniu programu SDCN 2000). Panel współpracuje z komputerem poprzez łącze RS 485.
      Panele wyposażone są w 64 wejścia dwustanowe. Każde wejście dozorujące ma optoizolację. Istnieje możliwość wyboru, dla każdego wejścia, sposobu sygnalizacji zmiany stanu wejścia. W zależności od zaprogramowania panelu, zmiana stanu wejścia (np. wykrycie awarii) może być sygnalizowana przez zanik prądu kontrolnego przepływającego przez to wejście lub przez jego pojawienie się na tym wejściu. Zanik lub przepływ prądu może być wywołany, w zależności od ustawienia odpowiednich zwor, poprzez:

      Panel PDZ 101 może generować komunikaty spowodowane zarówno bezpośrednią zmianą stanu określonego wejścia, jak też komunikaty będące wynikiem analizy powiązań między wejściami w których zostały wykryte zmiany stanów. Informacje na temat struktury dozorowanego systemu (w postaci tzw. masek i warunków) wprowadzane są do panelu w trakcie jego konfigurowania (programowania). Panel konfigurowany jest z zewnętrznego komputera klasy IBM PC poprzez łącze RS 232C. W trakcie konfigurowania ustala się:       Panel PDZ 102 generuje tylko komunikaty spowodowane bezpośrednią zmianą stanu wejść, a konfigurowany jest poprzez łącze RS 485 z komputera systemu akwizycji. W trakcie konfiguracji ustala się:       Stan pracy dozorowanych obwodów jest prezentowany na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD. Wystąpienie zmiany stanu obwodu, polegającej na wykryciu zaniku prądu przepływającego przez dane wejście (lub pojawienie się prądu na tym wejściu), sygnalizowane jest akustycznie i optycznie, a lokalizację miejsca zmiany stanu ułatwia pojawiający się na wyświetlaczu odpowiedni komunikat. Wyświetlacz może pomieścić cztery takie komunikaty. Kolejne komunikaty są dostępne poprzez funkcję scrolingu (przeglądania). Wykrycie przez panel zmiany stanu na dowolnym wejściu powoduje dodatkowo włączenie wydzielonego przekaźnika, którego styk aktywny może być wykorzystany do zdalnej (zbiorczej) sygnalizacji awarii.
      Zaprogramowana konfiguracja panelu przechowywana jest w pamięci nieulotnej i nie ulega skasowaniu po wyłączeniu (czy też zaniku) napięcia zasilającego.
      Do obsługi panelu służą klawisze przewijania listy komunikatów w górę i w dół oraz klawisz wyłączenia sygnału alarmu.
      Panele zasilane są napięciem stałym o dowolnej polaryzacji. Dla poprawienia pewności pracy, panele mają dodatkowe przyłącze zasilające, przeznaczone do dołączenia rezerwowych źródeł napięcia zasilającego 24V, z których będą zasilane panele w przypadku zaniku zasilania z głównych źródeł zasilających.
      Panel ma wymiary 19", 2U i może być instalowany w stojakach lub w stołach kontrolnych. Kontrolowane sygnały doprowadzone są do panelu poprzez złącza typu DB 25, a napięcia zasilające dołączone są do panelu poprzez zaciski śrubowe. Przyłącza sygnałowe i zasilające znajdują się na tylnej płycie panelu.

DANE TECHNICZNE

1) w zależności od zaprogramowania poszczególnych wejść 
 
 
 

POWRÓT

PANEL DOZORU MODULACJI PDM 100


   Panele Dozoru serii PDM 100 są mikroprocesorowymi systemami kontroli ciągłości doprowadzonych do ich wejść programowych sygnałów fonicznych. Mają one po 16 wejść symetrycznych (podzielonych na dwie grupy po osiem wejść każda). Wejścia te mogą być też skonfigurowane jako pary stereofoniczne. Dla wejść stereo może być ponadto kontrolowana korelacja sygnałów między kanałami.
      Istnieją trzy rodzaje paneli:

      Panele PDM 101 i PDM 103 przeznaczone są do pracy samodzielnej, a panele PDM 104 do współpracy z komputerami (w ramach systemów akwizycji stanów awaryjnych).
      Panele zasilane są napięciem stałym o dowolnej polaryzacji. Dla poprawienia pewności pracy, panele mają dodatkowe przyłącza zasilające, przeznaczone do dołączenia rezerwowych źródeł napięcia zasilającego 24V, z których będą zasilane panele w przypadku zaniku zasilania z głównych źródeł zasilających.
      Kontrolą objęte są następujące parametry sygnałów:       Kontrola sygnałów polega na sprawdzaniu, czy wartości poziomu tych sygnałów przekraczają zadane przedziały tolerancji i czy przekroczenia nie trwają dłużej niż określony (ustawiany) czas. Po przekroczeniu tego czasu generowany jest sygnał alarmu, sygnalizujący przekroczenie zadanego przedziału tolerancji.
      Stan pracy kontrolowanych torów jest prezentowany na wyświetlaczu LCD. Wystąpienie awarii polegającej na przekroczeniu w dozorowanym torze zadanego przedziału poziomów sygnału lub na braku korelacji sygnałów, sygnalizowane jest akustycznie i optycznie (migająca dioda LED), a identyfikację awarii ułatwia odpowiedni komunikat, pojawiający się na wyświetlaczu. Wyświetlacz może pomieścić cztery takie komunikaty; kolejne są dostępne poprzez funkcję scrolingu (przeglądania). Wykrycie przez panel dowolnej awarii powoduje także włączenie przekaźnika, którego styk aktywny może być wykorzystany do zdalnej (zbiorczej) sygnalizacji awarii. Komunikaty o awariach kasowane są automatycznie po ustąpieniu ich przyczyn. Panele PDM 103 mają także indywidualną sygnalizację awarii na poszczególnych wejściach. Po wykryciu awarii następuje zwarcie styku przekaźnika, które może być wykorzystane do przełączania torów fonicznych).
      Każde wejście paneli programowane jest indywidualnie. W trakcie programowania ustalane są, dla poszczególnych wejść, następujące dane:       Do wprowadzania danych i obsługi służy siedem klawiszy umieszczonych na płycie czołowej panelu. Zaprogramowane nastawy panelu przechowywane są w pamięci nieulotnej i nie ulegają zatarciu po wyłączeniu czy też zaniku napięcia zasilającego.
      Panele mają wymiary 19", 2U i mogą być instalowane w stojakach lub w stołach kontrolnych. Kontrolowane sygnały doprowadzone są do paneli poprzez złącza typu DB37, a napięcia zasilające poprzez zaciski śrubowe. Przyłącza sygnałowe i zasilające znajdują się na tylnej płycie paneli.

DANE TECHNICZNE


 
  
 
 
 

POWRÓT

PANEL DOZORU WIZJI PDW 100


   Panele Dozoru serii PDW 100 są mikroprocesorowymi systemami kontroli ciągłości doprowadzonych do ich wejść sygnałów wizyjnych. Są wyposażone w 16 wejść.
      Istnieją dwa rodzaje paneli:

      Panele PDW 101 przeznaczone są do pracy samodzielnej, a panele PDW 102 do współpracy z komputerami (w ramach systemów akwizycji stanów awaryjnych).
      Panele zasilane są napięciem stałym o dowolnej polaryzacji. Dla poprawienia pewności pracy, panele mają dodatkowe przyłącze zasilające, przeznaczone do dołączenia rezerwowych źródeł napięcia zasilającego 24V, z których będą zasilane panele w przypadku zaniku zasilania z głównych źródeł zasilających.
      W zależności od ustawienia kontrolą objęte są następujące parametry sygnałów:       Kontrola sygnałów polega na sprawdzaniu, czy wartość poziomu tych sygnałów nie przekraczają ustalonych progów tolerancji i czy przekroczenia te nie trwają dłużej niż określony (ustawiany) czas. Po przekroczeniu tego czasu generowany jest sygnał alarmu, sygnalizujący przekroczenie zadanych progów tolerancji.
      Stan pracy kontrolowanych torów prezentowany jest na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD. Wystąpienie awarii polegającej na zaniku impulsów synchronizacji pionowej SV, czy też przekroczeniu zadanego przedziału wartości amplitudy tych impulsów lub amplitudy sygnału obrazu W, sygnalizowane jest akustycznie i optycznie (migająca dioda LED). Jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat o miejscu (wejściu) i rodzaju awarii. Ekran wyświetlacza może pomieścić cztery komunikaty o awariach. Kolejne komunikaty są dostępne poprzez funkcję scrolingu (przeglądania). Wykrycie przez panel dowolnej awarii powoduje także włączenie przekaźnika, którego styk aktywny może być wykorzystany do zdalnej (zbiorczej) sygnalizacji awarii. Komunikaty o awariach są kasowane automatycznie po ustąpieniu ich przyczyn.
      Każde wejście panelu programowane jest indywidualnie. Programowanie polega na określeniu, dla poszczególnych wejść, następujących danych:       Do wprowadzania danych i do obsługi panelu służy siedem klawiszy umieszczonych na płycie czołowej panelu. Zaprogramowane nastawy przechowywane są w pamięci nieulotnej i nie ulegają zatarciu po wyłączeniu (czy też zaniku) napięcia zasilającego.
      Panele mają wymiary 19", 2U i mogą być instalowane w stojakach lub stołach kontrolnych.
      Kontrolowane sygnały doprowadzone są do paneli poprzez złącza BNC 75, a napięcia zasilające dołączone są do paneli poprzez zaciski śrubowe. Zarówno przyłącza sygnałowe jak też przyłącza zasilające znajdują się na tylnych płytach paneli.

DANE TECHNICZNE


 
  
 
 
 
 

POWRÓT

PANEL DOZORU DANYCH PDD 100

   Panele Dozoru Danych serii PDD 100 służą do kontroli stanu wolnozmiennych wielkości fizycznych, które są reprezentowane przez napięcia stałe pojawiające się na jego 64 wejściach.
      Istnieje kilka wykonań tego typu paneli, które w zależności od oprogramowania i od rodzaju czujników współpracujących z jego wejściami kontrolują, w zadanym przez użytkownika zakresie, stan badanych parametrów i sygnalizują optycznie i akustycznie ich przekroczenie.
     Panel PDD 101 ma on za zadanie nadzorować dowolne parametry wyrażone w decybelach w zakresie od +3dB do -6dB, reprezentowane przez napięcia stałe z przedziału 0...2,5V (o polaryzacji dodatniej). Istnieje możliwość obniżenia czułości danego wejścia, poprzez dobór rezystorów dzielników w stopniach wejściowych panelu. Zastosowanie odpowiednich sond pozwala np. na dozór mocy nadajników.
     Panel PDD 102 pełni tę samą rolę jak PDD 101 z tym, że został dodatkowo wyposażony w układ interfejsu szeregowego RS 232 lub RS 485, który umożliwia współpracę panelu z komputerem.
     Panel PDD 103 ma za zadanie nadzorować dowolne parametry wyrażone w procentach w zakresie od +30% do -50%, reprezentowane przez napięcie stałe z przedziału 0...5V (o polaryzacji dodatniej). Istnieje możliwość obniżenia czułości danego wejścia, poprzez dobór rezystorów dzielników w stopniach wejściowych panelu. Oprogramowanie panelu umożliwia współpracę z następującymi przetwornikami pomiarowymi:       Na zamówienie mogą być dostarczane panele współpracujące z przetwornikami innych wielkości, przy czym wielkości te musza być zawsze reprezentowane na wyjściu przetwornika przez napięcie stałe z przedziału 0¸+10V.
      PDD 104 pełni identyczną rolę jak PDD 103 z tym, że zastał dodatkowo wyposażony w układ interfejsu szeregowego RS 232 lub RS 485, który umożliwia współpracę panelu z komputerem.
      Panele zasilane są napięciem stałym o dowolnej polaryzacji. Dla poprawienia pewności pracy, panele mają dodatkowe przyłącze zasilające, przeznaczone do dołączenia rezerwowych źródeł napięcia zasilającego 24V, z których będą zasilane panele w przypadku zaniku zasilania z głównych źródeł zasilających.
      Panele kontrolują następujące parametry sygnałów:       Kontrola sygnałów polega na sprawdzaniu ich obecności i czy wartość amplitudy tego sygnału nie przekracza ustalonych progów tolerancji. Panele reagują na wykryte stany awaryjne bez opóźnień czasowych. Po wykryciu awarii generowany jest sygnał alarmu, sygnalizujący zanik sygnału lub przekroczenie zadanych progów jego tolerancji.
      Panele PDD 102 i 104 poza informacjami o zanikach sygnałów i przekroczeniu dopuszczalnych progów tolerancji ich wartości, mogą także przekazywać dane o aktualnych wartościach kontrolowanych sygnałów.
      Stan pracy nadzorowanych sygnałów jest prezentowany na wyświetlaczu LCD. Wystąpienie awarii polegającej na nadmiernym wzroście lub spadku amplitudy sygnału, czy też na całkowitym jego zaniku sygnalizowane jest akustycznie i optycznie (migająca dioda LED), a identyfikację awarii ułatwia odpowiedni komunikat pojawiający się na wyświetlaczu. Wyświetlacz może pomieścić cztery takie komunikaty. Kolejne dostępne są poprzez funkcję scrolingu (przeglądania). Wykrycie przez panel dowolnej awarii powoduje także włączenie przekaźnika, którego styk aktywny może być wykorzystany do zdalnej (zbiorczej) sygnalizacji awarii. Komunikaty o awariach kasowane są automatycznie po ustąpieniu ich przyczyn.
      Każde wejście panelu programowane jest indywidualnie. W trakcie programowania ustalane są, dla poszczególnych wejść, następujące dane:       Do wprowadzania danych i obsługi panelu służy siedem klawiszy umieszczonych na płycie czołowej. Zaprogramowane nastawy panelu przechowywane są w pamięci nieulotnej i nie ulegają zniszczeniu po wyłączeniu lub zaniku zasilania.
      Panel ma wymiary 19", 2U i może być instalowany w stojakach lub w stołach kontrolnych. Kontrolowane sygnały doprowadzone są do panelu poprzez złącza typu DB37, a napięcia zasilające dołączone są do panelu poprzez zaciski śrubowe. Przyłącza sygnałowe i zasilające znajdują się na tylnej płycie panelu.

DANE TECHNICZNE

1) Wartości podane w dB i w % odnoszą się do wartości nominalnej sygnału 
 
 
 

POWRÓT

PANEL STEROWANIA OBIEKTAMI PSO-102


   Panel Sterowania Obiektami PSO-102 służy do zdalnego sterowania pracą 64 różnych obwodów (urządzeń). Głównie panel ten sterowany jest zdalnie po łączu RS 485 przez komputer IBM, na którym zainstalowano odpowiedni program np. program SDCN 2000. Może być także sterowany ręcznie z płyty czołowej.
      Panel jest wyposażony w 64 wyjścia podzielone na cztery grupy. Każde wyjście jest wyjściem przekaźnikowym o stykach przełączanych.
      Panel zasilany jest napięciem stałym o dowolnej polaryzacji. Dla poprawienia pewności pracy, panel ma dodatkowe przyłącze zasilające, przeznaczone do dołączenia rezerwowego źródła napięcia zasilającego 24V, z którego będzie zasilany panel w przypadku zaniku zasilania z głównego źródła zasilającego.
      Stan pracy sterowanych obwodów jest prezentowany, w formie tabelarycznej, na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD. Uaktywnienie lub wyłączenie każdego obwodu sterującego sygnalizowane jest symbolicznie na wyświetlaczu.
      Aktualny stan panelu przechowywany jest w pamięci nieulotnej i nie ulega skasowaniu po wyłączeniu (czy też zaniku) napięcia zasilającego.
      Do obsługi panelu służą przyciski umożliwiające poruszanie się w górę i w dół kursora na wyświetlaczu oraz przycisk Enter.
      Panel ma wymiary 19", 2U i może być instalowany w stojakach lub w stołach kontrolnych. Kontrolowane sygnały doprowadzone są do panelu poprzez złącza typu DB 25, a napięcia zasilające dołączone są do panelu poprzez zaciski śrubowe. Przyłącza sygnałowe i zasilające znajdują się na tylnej płycie panelu.
DANE TECHNICZNE

POWRÓT

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE TECHNIKI RADIA I TELEWIZJI
CENRiT
ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, tel/fax: 843 19 10